حل شبهه جذر الاصم (الاولی ) = حل شبهه ابن کمونه (الاولی ) = الفائده الاولی من الامیر صدرالدین فی جذر الاصم = نامه اول به دوانی در موضوع جذر | ḥall-u šubhat-i jaḏr-il aṣam (al-ulā)(دشتکی شیرازی ، میرصدرالدین محمد،828 - 903قمری)

daštakī šīrāzī, mīr sadr-od-dīn mohammad (1425-1498)


نهایه الکلام فی حل شبهه جذر الاصم = حل مغالطه الجذر الاصم = حل مغالطه ابن کمونه | nihāyat-ul kalām fī ḥall-i šubhat-i ja۱r-il aṣam = ḥall-u muġāliṭat-il ja۱r-il aṣam = ḥall-u muġāliṭat-i ibn-i kamūna(منطق ، فلسفه)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


حل شبهه ابن کمونه = حل شبهه جذر الاصم | ḥall-u šubhat-i ibn-i kamūna = ḥall-u šubhat-i jaḏr-il aṣam(منطق ، فلسفه)

تنکابنی ، محمد بن عبدالفتاح ، 1040 - 1124 ؟ قمری
tonekābonī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-fattāh (1631 - 1712)


شبهه الاستلزام (الاولی ) | šubhat-ul istilzām (al-ulā)(فلسفه)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد،1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608 - 1688)


شبهه الاستلزام (الاولی ) | šubhat-ul istilzām (al-ulā)(فلسفه)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد،1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608 - 1688)


اجوبه مسائل ملاکاظم بن علی نقی سمنانی (الاولی ) = الرساله السمنانیه (الاولی ) | ajwibat-u masā’il-i mullā kāẓim ibn-i ‘alī naqī simnānī (al-ulā) = r.-us simnānīya (al-ulā)(پاسخ پرسش ها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zeyn-od-dīn (1753 - 1826)


مغلطه الجذر الاصم = حل شبهه جذر اصم | maġlaṭat-ul ja۶r-il aṣam = ḥall-u šubhat-i ja۶r-i aṣam(منطق ، فلسفه)

دشتکی شیرازی ، منصور بن صدرالدین محمد، - 948 قمری
daštakī šīrāzī, mansūr ebn-e sadr-od-dīn mohammad (- 1542)


الجزاء من نقطه الاولی | al-jazā’ min nuqṭat-il ūlā(بهائیت)دفع شبهه ابن کمونه | daf‘-u šubhat-i ibn-i kamūna(فلسفه)صحیفه بین الحرمین المنزول من نقطه الاولی | ṣaḥīfat-un bayn-al ḥaramayn-il manzūl min nuqṭat-il ūlā(بهائیت)