اجوبه المسائل العکبریه = المسائل التلعکبریه = المسائل الحاجبیه | ajwibat-ul masā’il-il ‘ukbarīyya = al-masā’il-ut tal‘ukbarīyya = al-masā’il-ul ḥājibīyya(کلام و اعتقادات)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


اجوبه المسائل العکبریه = المسائل التلعکبریه = المسائل الحاجبیه | ajwibat-ul masā’il-il ‘ukbarīyya = al-masā’il-ut tal‘ukbarīyya = al-masā’il-ul ḥājibīyya(کلام و اعتقادات)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


المسائل المصریه = المسائل المصریات = جوابات المسائل المصریات | al-masā’il-ul miṣrīyya = al-masā’il-ul miṣrīyyāt = javābāt-ul masā’il-il miṣrīyyāt(فقه)

محقق حلی ، جعفر بن حسن ، 602 - 676 قمری
mohaqqeq-e hellī,ja‘far ebn-e hasan (1206 - 1278)

ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺆﺍﻟﮑﻪ ﺳﻴﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﻧﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ۱. ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻻﻭﻝ ??

المسائل المصریه = المسائل المصریات = جوابات المسائل المصریات | al-masā’il-ul miṣrīyya = al-masā’il-ul miṣrīyyāt = javābāt-ul masā’il-il miṣrīyyāt(فقه)

محقق حلی ، جعفر بن حسن ، 602 - 676 قمری
mohaqqeq-e hellī,ja‘far ebn-e hasan (1206 - 1278)

ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺆﺍﻟﮑﻪ ﺳﻴﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﻧﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ۱. ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻻﻭﻝ ??

اجوبه المسائل المهنائیه = المسائل المدنیه | ajwibat-ul masā’il-il muhannā’īya(فقه)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


اجوبه المسائل الصاغانیه = جوابات المسائل الصاغانیات | ajwibat-ul masā’il-iṣ ṣāġānīyya = jawābāt-ul masā’il-iṣ mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)(فقه)جوابات المسائل البغدادیه = المسائل البغدادیه | jawābāt-ul masā’il-il baġdādīya = al-masā’il-ul baġdādīya(فقه)

محقق حلی ، جعفر بن حسن ، 602 - 676 قمری
mohaqqeq-e hellī, ja‘far-e-bn-e hasan (1206 - 1278)


اجوبه المسائل = اجوبه المسائل | ajwibat-ul masā’il(کلام و اعتقادات)

کرمانی ، محمد بن محمد کریم ، 1263 - 1324 قمری
kermānī, mohammad-e-bn-e mohammad karīm (1847 - 1906)


تحفه المسائل = جواب المسائل = مجموعه فرایض = مجمع الفرائض | tohfat-ol masā’el = javāb-ol masā’el = majmū‘e-ye farāyez = majma‘-ol farā’ez(کلام و اعتقادات ، فقه)

قطب الدین محمد بن افضل محمد، ق 11 قمری
qotb-od-dīn mohammad ebn-e afzal mohammad (-17c)


اجوبه المسائل العزیه = المسائل العزیه = الرساله العزیه | ajwibat-ul masā’il-il ‘izzīyya = al-masā’il-ul ‘izzīyya = ar-r.-ul ‘izzīyya(پاسخ پرسش ها)

محقق حلی ، جعفر بن حسن ، 602 - 676 قمری
mohaqqeq-e hellī, ja‘far ebn-e hasan (1206 - 1278)