حل الصیغ | hall-os sīyaq(صرف)محلول الصیغ | mahlūl-us sīyaq(صرف)محلول الصیغ | mahlūl-us sīyaq(صرف)تتمه جواهر الکلمات فی الصیغ العقود و الایقاعات | /(فقه / عربی)تتمه جواهر الکلمات فی الصیغ العقود و الایقاعات | /(فقه / عربی)الصیغ المشکله | aṣ-ṣiyaġ-ul muškila(صرف)

شیثی ، صدر بن عبدالرحیم ، ق 13 قمری
šaysī, sadr ebn-e ‘abd-or-rahīm (- 19c)


کشف الصیغ | kašf-uṣṣiyaġ(صرف)

عقدائی یزدی ، عباس بن حسن ، ق 13 قمری
‘aqdā’ī yazdī, ‘abbās ebn-e hasan(- 19c)


الدر المنضود فی معرفه الصیغ و العقود | ad-dorr-ol manzūd fī ma‘refat-es sīyaq va-l ‘oqūd(فقه)

کربلائی ، علی بن حسین ، - 1135 قمری
karbalā’ī, ‘alī ebn-e hoseyn (- 1723)


آداب الصیغ و التحریر | ādāb-os sīyaq va-t tahrīr(متفرقه)

اصفهانی ، محمد مقیم بن محمد باقر، ق 11 ق
esfahānī, mohammad moqīm ebn-e mohammad bāqer (17C)