حقیقه الحقایق = علوم الحقائق و الحکم من الدقائق | ḥaqīqat-ul ḥaqāyiq = ‘ulūm-ul ḥaqā’iq wa-l ḥikam min-ad daqā’iq(عرفان و تصوف)

ابن عربی ، محمد بن علی ، 560 - 638 قمری
ebn-e ‘arabī, mohammad ebn-e ‘alī (1166 - 1241)


الحقائق و الدقائق = دقائق الحقایق | al-haqā’eq va-d daqā’eq = daqā’eq-ol haqāyeq(عرفان و تصوف)

رومی ، ابوالفضل احمد، ق 8 قمری
Rūmī, abolfazl ahmad ( - 14c)


کنز الدقائق و بحر الغرائب = کنز الحقائق و بحر الدقائق | kanz-ud daqā’iq wa baḥr-ul ġarā’ib = kanz-ul ḥaqā’iq wa baḥr-ud daqā’iq(تفسیر)

قمی مشهدی ، محمد بن محمد رضا، - 1107 قمری
qomī mašhadī, mohammad ebn-e mohammad rezā(- 1696)


کنز الدقائق و بحر الغرائب = کنز الحقائق و بحر الدقائق | kanz-ud daqā’iq wa baḥr-ul ġarā’ib = kanz-ul ḥaqā’iq wa baḥr-ud daqā’iq(تفسیر)

قمی مشهدی ، محمد بن محمد رضا، - 1107 قمری
qomī mašhadī, mohammad ebn-e mohammad rezā(- 1696)


حدائق الدقائق فی شرح رساله علامه الحقائق = شرح الانموذج | ḥadā’iq-ud daqā’iq fī š.-i r.-i ‘alāmat-il ḥaqā’iq = š.-ul unmūḏaj(نحو)

بردعی ، سعد الدین ، ق 10 قمری
barda‘ī, sa‘d-od-dīn (- 16c)


حدائق الدقائق فی شرح رساله علامه الحقائق = شرح الانموذج | ḥadā’iq-ud daqā’iq fī š.-i r.-i ‘alāmat-il ḥaqā’iq = š.-ul unmūḏaj(نحو)

بردعی ، سعد الدین ، ق 10 قمری
barda‘ī, sa‘d-od-dīn (- 16c)


درر الدقائق و درر الحقائق | durar-ul daqā’iq wa durar-ul ḥaqā’iq(بدیع)

خاصی ، موفق بن محمد، 579 - 643 قمری
xāsī, movafaq ebn-e mohammad (1184 - 1246)


بحر الحقائق فی معرفه الرموز و الدقائق | baḥr-ul ḥaqā’iq fī ma‘rifat-ir rumūz wa-d daqā’iq(فقه)

حسنی حسینی ، محمد ابراهیم بن حسین ، ق 13 قمری
hasanī hoseynī, mohammad ebrāhīm ebn-e hoseyn (- 19c)


الحقایق = الحقایق فی اسرار الدین = الحقایق فی محاسن الاخلاق | al-ḥaqāyiq = al-ḥaqāyiq fī asrār-id dīn = al-ḥaqāyiq fī maḥāsin-il axlāq(اخلاق)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


الحقایق = الحقایق فی اسرار الدین = الحقایق فی محاسن الاخلاق | al-ḥaqāyiq = al-ḥaqāyiq fī asrār-id dīn = al-ḥaqāyiq fī maḥāsin-il axlāq(اخلاق)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)