حقیقه الانسان | ḥaqīqat-ul insān(عرفان و تصوف)

نظام العلماء تبریزی ، محمود بن محمد، - 1271؟ قمری
nezām-ol-‘olamā tabrīzī, mahmūd ebn-e mohammad ( - 1855)


التطبیق بین الانسان الصغیر و العالم الکبیر = ارائه ما فی الانسان فی العالم و ما فی العالم فی الانسان | at-taṭbīq bayn-al insān-is ṣaġīr wa-l ‘ālam-ul kabīr = irā’a-tu mā fī insān fi-l ‘ālam wa mā fi-l ‘ālam fi-l insān(کلام و اعتقادات)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810 - 1871)


اظهار حکمه االله فی خلق الانسان = خلق الانسان | iẓhār-u ḥikmat-il lāh fī xalq-il insān = xalq-ul insān(کلام و اعتقادات)

ابوسهل جرجانی ، عیسی بن یحیی ، 361 - 401 قمری
abū-sahl-e jorjānī, ‘īsā ebn-e yahyā (973-1011)


راحه الانسان | rāhat-ol ensān(طب)راحه الانسان | rāhat-ol ensān(طب)عالم المثال = کیفیه تجسد الاعمال و حقیقه البرزخ | /(کلام و اعتقادات / عربی)حقیقه السجود | ḥaqīqat-us sujūd(فقه)

بحرانی ، سلیمان بن عبداالله، 1075؟ - 1121 قمری
bahrānī, soleymān ebn-e ‘abd-ol-lāh (1665 - 1710)


اصل اللغه عند الانسان القدیم | aṣl-ul luġa ‘ind-al insān-il qadīm(لغت)

کاظم بن محمد علی شکر
kāzem ebn-e mohammad ‘alī šekar


راحه الانسان | rāhat-ol ensān(طب)

غزنوی ، ابراهیم بن محمد، ق 8 قمری
qaznavī, ebrāhīm ebn-e mohammad (- 14c)


تقویم الابدان فی تدبیر الانسان (ترجمه ) | taqwīm-ul abdān fī tadbir-il insān (t.)(طب)

؟ سپهسالار، علی بن عبداالله، ق 7
sepahsālār , ‘alī-ye bn-e ‘abd-ol-lāh (- 7c)