حقیقت وجود | haqīqat-e vojūd(فلسفه)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


وجودیه = وحدت وجود = مراتب وجود = رساله وجود = مراتب موجودات | vojūdyye = vahdat-e vojūd = marāteb-e vojūd = r.-ye vojūd = marāteb-e mowjūdāt(فلسفه)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


وجودیه = وحدت وجود = مراتب وجود = رساله وجود = مراتب موجودات | vojūdyye = vahdat-e vojūd = marāteb-e vojūd = r.-ye vojūd = marāteb-e mowjūdāt(فلسفه)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


وجودیه = وحدت وجود = مراتب وجود = رساله وجود = مراتب موجودات | vojūdyye = vahdat-e vojūd = marāteb-e vojūd = r.-ye vojūd = marāteb-e mowjūdāt(فلسفه)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


حاشیه علی خلاف القوم ان وجود الجوهر عین وجود الموضوع | ḥāšīyat-un ‘alā xilāf-il qawm anna wujūd-al jawhar ‘ayn-u wujūd-il mawḍū‘(کلام و اعتقادات)کثرت یا وحدت حقیقت | kasrat yā vahdat-e haqīqat(فلسفه)تحفه العجم | tohfat-ol ‘ajam(ادبیات)

شاه حقیقت ، حسین ، ق 13 قمری
šāh haqīqat, hoseyn (-19c)


وجود الموجود | wujūd-ul mawjūd(فلسفه)وجود المطلق | wujūd-ul muṭlaq(فلسفه)وجود و هستی | vojūd va hastī(فلسفه)