الاربعون حدیثا = الاربعون فی حقوق الاخوان | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā = al-arba‘ūn-a fī ḥuqūq-il-ixwān(حدیث)

ابن زهره حلبی ، محمد بن عبداالله، 565 - 639 قمری
ebn-e zohre halabī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-lāh (1170 - 1242)


حقوق بین الملل عمومی | hoqūq-e beyn-ol-melal-e ‘omūmī(حقوق)ابواب الجنان فی حقوق الاخوان = حقوق الاخوان | abwāb-ul jinān fī ḥuqūq-il ixwān(اخلاق)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810 - 1871)


کتاب المومن = حقوق المومنین و ابتلاء المومن و ما یبتلی به المومن | k.-ul mu’min = ḥuqūq-ul mu’minīn wa ibtilā’-ul mu’min wa mā yabtali bih-il mu’min(حدیث)

اهوازی ، حسین بن سعید، - 275 قمری
ahvāzī,hoseyn ebn-e sa‘īd(- 889)


ابواب الجنان فی حقوق الاخوان = حقوق الاخوان | abwāb-ul jinān fī ḥuqūq-il ixwān(اخلاق)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810 - 1871)


تاریخ علم حقوق | tārīx-e ‘elm-e hoqūq(حقوق)حقوق تجارت | hoqūq-e tejārat(حقوق)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad ( - 20c)


حقوق جزائی | hoqūq-e jazā’ī(حقوق)دروس مدرسه حقوق | dorūs-e madrese-ye hoqūq(اقتصاد)

حیران ، عباسقلی بن محتشم الدوله ، ق 14 قمری
heyrān, ‘abbās-qolī ebn-e mohtašam-od-dowle (- 20c)


رساله حقوق | r.-ye hoqūq(حدیث)

علی بن حسین (ع )، امام چهارم ، 38 - 94 قمری
‘alī ebn-e hoseyn, emām-e čahārom (659 - 714)