حقایق اسرار الطب = الحدود | ḥaqāyiq-u asrār-iṭ ṭibb = al-ḥudūd(طب)

سنجری ، مسعود بن محمد، ق 9 قمری
sanjarī, mas‘ūd ebn-e mohammad ( - 15c)


حقایق اسرار الطب = الحدود | ḥaqāyiq-u asrār-iṭ ṭibb = al-ḥudūd(طب)

سنجری ، مسعود بن محمد، ق 9 قمری
sanjarī, mas‘ūd ebn-e mohammad ( - 15c)


الحدود = اقامه الحدود فی زمان الغیبه = تحقیق اقامه الحدود فی هذه الاعصار = وجوب اقامه الحدود الشرعیه زمن الغیبه علی المجتهد | al-ḥudūd = iqāmat-ul ḥudūd fī zamān-il ġayba(فقه)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


الحدود = اقامه الحدود فی زمان الغیبه = تحقیق اقامه الحدود فی هذه الاعصار = وجوب اقامه الحدود الشرعیه زمن الغیبه علی المجتهد | al-ḥudūd = iqāmat-ul ḥudūd fī zamān-il ġayba(فقه)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


الحدود = الحدود و الرسوم = حدود الاشیاء | al-ḥudūd = al-ḥudūd wa-r rusūm = ḥudūd-ul ašyā’(فلسفه)الحدود = الحدود و الرسوم = حدود الاشیاء | al-ḥudūd = al-ḥudūd wa-r rusūm = ḥudūd-ul ašyā’(فلسفه)الحدود = الحدود و الرسوم = حدود الاشیاء | al-ḥudūd = al-ḥudūd wa-r rusūm = ḥudūd-ul ašyā’(فلسفه)الحدود = الحدود و الرسوم = حدود الاشیاء | al-ḥudūd = al-ḥudūd wa-r rusūm = ḥudūd-ul ašyā’(فلسفه)انوار جلیه در کشف اسرار حقایق صمدیه = شرح حدیث حقیقت | anvār-e jalīye dar kašf-e asrār-e haqāyeq-e samadīye = š.-e hadīs-e haqīqat(عرفان و تصوف ، شرح حدیث)

زنوزی ، عبداالله بن بیرمقلی بابا خان ، - 1257 قمری
zonūzī, ‘abd-ol-lāh ebn-e bayramqolī bābā xān (- 1841)


حقایق ما یظهر قدام مولانا= حقایق ما یظهر من الهزل | ḥaqāyiq-un mā yuẓharu quddām-a mawlā-nā = ḥaqāyiq-un mā yuẓharu min-al hazl(کلام و اعتقادات)

هادی المستجیبین ، حمزه بن علی ، - 433 قمری
hādī-yol-mostajībīn, hamzat-ebn-e ‘alī ( - 1042)