الیقین باختصاص مولانا علی بامره المومنین = کشف الیقین = کتاب الیقین | al-yaqīn bi-ixtiṣāṣ-i mawlā-nā ‘alī bi-imrat-il mu’minīn = kašf-ul yaqīn = k.-ul yaqīn(کلام و اعتقادات ، حدیث)

ابن طاوس ، علی بن موسی ، 589 - 664 قمری
ebn-e tāvūs, ‘alī ebn-e mūsā (1194 - 1266)


علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین | ‘elm-ol yaqīn va ‘ayn-ol yaqīn va haqq-ol yaqīn(عرفان و تصوف)شمع الیقین فی معرفه حق الیقین = آیینه دین | šam‘-ul yaqīn fī ma‘rifat-i ḥaqq-il yaqīn = āyīne-ye dīn(کلام و اعتقادات)

لاهیجی ، حسن بن عبدالرزاق ، 1045 - 1121 قمری
lāhījī, hasan ebn-e ‘abd-or-razzāq (1636 - 1710)


شمع الیقین فی معرفه حق الیقین = آیینه دین | šam‘-ul yaqīn fī ma‘rifat-i ḥaqq-il yaqīn = āyīne-ye dīn(کلام و اعتقادات)

لاهیجی ، حسن بن عبدالرزاق ، 1045 - 1121 قمری
lāhījī, hasan ebn-e ‘abd-or-razzāq (1636 - 1710)


شمع الیقین فی معرفه حق الیقین = آیینه دین | šam‘-ul yaqīn fī ma‘rifat-i ḥaqq-il yaqīn = āyīne-ye dīn(کلام و اعتقادات)

لاهیجی ، حسن بن عبدالرزاق ، 1045 - 1121 قمری
lāhījī, hasan ebn-e ‘abd-or-razzāq (1636 - 1710)


مناهج الیقین فی اصول الدین = منهاج الیقین | manāhij-ul yaqīn fī usūl-id dīn = minhāj-ul yaqīn(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


مناهج الیقین فی اصول الدین = منهاج الیقین | manāhij-ul yaqīn fī usūl-id dīn = minhāj-ul yaqīn(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


مناهج الیقین فی اصول الدین = منهاج الیقین | manāhij-ul yaqīn fī usūl-id dīn = minhāj-ul yaqīn(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


مناهج الیقین فی اصول الدین = منهاج الیقین | manāhij-ul yaqīn fī usūl-id dīn = minhāj-ul yaqīn(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


حق الیقین = مرآت الحق و الیقین | haqq-ol yaqīn = mer’āt-ol haqq va-l yaqīn(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)