کفایه المعانی فی نظم حرف المعانی = معانی حروف | kifāyat-ul ma‘ānī fī naẓm-i ḥarf-il ma‘ānī = ma‘āni ḥurūf(نحو، شعر)

بیتوشی کردی ، عبداالله بن محمد، 1161 - 1221 قمری
beytūšī kordī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad(1748 - 1806)


عقود الجمان فی المعانی و البیان = منظومه فی المعانی و البیان | ‘uqūd-ul jumān fi-l ma‘āi wa-l bayān-il = mnẓ.-un fi-l ma‘āi wa-l bayān(معانی بیان ، شعر)

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری
soyūtī, ‘abd-or-rahmān ebn-e abī-bakr (1446 - 1506)


شرح شواهد الایضاح (الف ) | š.-u šawāhid-il-īyḍāḥ(معانی بیان)

وابسته به : الایضاح فی المعانی و البیان ؛ خطیب قزوینی ، محمد بن عبدالرحمن (666 - 739) شرح نسبتا مفصلی است با عناوین «قوله ، قوله » بر ابیات کتاب «الایضاح فی المعانی و البیان » خطیب دمشق . نویسنده ...


المعانی و البیان | al-ma‘āni wa-l bayān(معانی بیان)حاشیه مختصر المعانی | ḥāšīyat-u muxtaṣar-il ma‘ānī(بلاغت)حاشیه شرح المعانی و البیان | ḥāšīyat-u š.-il ma‘ānī wa-l bayān(بلاغت)حاشیه مختصر المعانی | ḥāšīyat-u muxtaṣar-il ma‘ānī(بلاغت)حق المعانی | haqq-ol ma‘ānī(کلام و اعتقادات)

شیرازی ، مصطفی ، ق 14 قمری
šīrāzī, mostafā ( - 20c)


غرر المعانی | ġurar-ul ma‘ānī(تفسیر)

دینویه ، احمد بن محمد بن علی بن الحسین ، ق 6 قمری
Daynavīe, ahmad ebn-e mohammad ebn-e ‘alī ebn-e hoseyn (- 12c)


ازهار الربیع و غایه الامانی فی شرح الجواهر الرفیع و دوحه المعانی | azhār-ur rabī‘ wa ġāyat-ul amānī fī š.-i jawāhir-ir rafī‘ wa dawḥat-il ma‘ānī(بدیع)