حضرات خمسه = القنوتیه | hazarāt-e xamse = al-qunūtīya(عرفان و تصوف)

مجدالاشراف ، محمد بن ابوالقاسم ، 1246؟ - 1331؟ قمری
majd-ol-ašrāf, mohammad ebn-e ab-ol-qāsem (1831 - 1913)


نفحات الانس من حضرات القدس | nafahāt-ol ons men hazarāt-el qodos(عرفان و تصوف ، تراجم)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad(1415 - 1493)


نفحات الانس من حضرات القدس | nafahāt-ol ons men hazarāt-el qodos(عرفان و تصوف ، تراجم)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad(1415 - 1493)


نفحات الانس من حضرات القدس | nafahāt-ol ons men hazarāt-el qodos(عرفان و تصوف ، تراجم)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad(1415 - 1493)


جواهر خمسه | javāher-e xamse(عرفان و تصوف)

غوث عالم ، محمد بن خطیرالدین ، - 970 قمری
qaws ‘ālam, mohammad ebn-e xatīr-od-dīn (- 1563)


الباب الحادی عشر (ترجمه ) = اصول خمسه | al-bāb-ul ḥādī ‘ašar (t.) = osūl-e xamse(کلام و اعتقادات)

کاشانی ، نورالدین عبدالحسین ، ق 10 قمری
kāšānī, nūr-od-dīn ‘abd-ol-hoseyn (- 16c)


مناجات خمسه عشر | monājāt-u xamsat-a ‘ašar(مناجات ، دعا)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval(- 661)


خمسه نظامی گنجوی = پنج گنج | xamse-ye nezāmī-ye ganjavī = panj ganj(شعر)

نظامی ، الیاس بن یوسف ، 530؟ - 614 ؟ قمری
nezāmī, elyās ebn-e yūsof (1136 - 1218)


خمسه نظامی گنجوی = پنج گنج | xamse-ye nezāmī-ye ganjavī = panj ganj(شعر)

نظامی ، الیاس بن یوسف ، 530؟ - 614 ؟ قمری
nezāmī, elyās ebn-e yūsof (1136 - 1218)


خمسه نظامی گنجوی = پنج گنج | xamse-ye nezāmī-ye ganjavī = panj ganj(شعر)

نظامی ، الیاس بن یوسف ، 530؟ - 614 ؟ قمری
nezāmī, elyās ebn-e yūsof (1136 - 1218)