حسن و دل = نوباوه بوستان بیان و تذکره دوستان زمان = دستور عشاق = عقل و سلطنت = افسانه عقل | hosn va del = nobāve-ye būstān-e bayān va tazkere-ye dūstān-e zamān = dastūr-e ‘oššāq = ‘aql va saltanat(داستان)

یحیی سیبک نیشابوری ، - 852 قمری
yahyā sībak-e neyšābūrī (- 1449)


حسن و دل = نوباوه بوستان بیان و تذکره دوستان زمان = دستور عشاق = عقل و سلطنت = افسانه عقل | hosn va del = nobāve-ye būstān-e bayān va tazkere-ye dūstān-e zamān = dastūr-e ‘oššāq = ‘aql va saltanat(داستان)

یحیی سیبک نیشابوری ، - 852 قمری
yahyā sībak-e neyšābūrī (- 1449)


اللالی المربوطه فی بیان وجوب المشروطه | al-la’āli-l marbūṭi fī bayān-i wujūb-il mašrūṭi(تاریخ ایران)

محلاتی نجفی ، اسماعیل بن محمد علی ، 1269 - 1343 قمری
mahallātī najafī, esmā‘īl ebn-e mohammad ‘alī (1853 - 1925)

ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺆﻟﻒ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻭ »ﻓﺼﻞ«: ۱. ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮﻕ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸ

دستور زبان | dastūr-e zabān(دستور زبان)

عنوان نگار، تقی بن محمد، ق 14 قمری
‘onvān-negār, taqī ebn-e mohammad (- 20c)


تذکره العنوان = تذکره عنوان الشرف = تذکره عنوان البحث | taḏkirat-ul ‘unwān = taḏkirat-u ‘unwān-iš šaraf = taḏkirat-u ‘unwān-il baḥṯ(چند دانشی)

حویزی ، فرج االله بن محمد، - 1100 قمری
hovayzī, faraj-ol-lāh ebn-e mohammad (- 1689)


تذکره العنوان = تذکره عنوان الشرف = تذکره عنوان البحث | taḏkirat-ul ‘unwān = taḏkirat-u ‘unwān-iš šaraf = taḏkirat-u ‘unwān-il baḥṯ(چند دانشی)

حویزی ، فرج االله بن محمد، - 1100 قمری
hovayzī, faraj-ol-lāh ebn-e mohammad (- 1689)


تذکره العنوان = تذکره عنوان الشرف = تذکره عنوان البحث | taḏkirat-ul ‘unwān = taḏkirat-u ‘unwān-iš šaraf = taḏkirat-u ‘unwān-il baḥṯ(چند دانشی)

حویزی ، فرج االله بن محمد، - 1100 قمری
hovayzī, faraj-ol-lāh ebn-e mohammad (- 1689)


تذکره العنوان = تذکره عنوان الشرف = تذکره عنوان البحث | taḏkirat-ul ‘unwān = taḏkirat-u ‘unwān-iš šaraf = taḏkirat-u ‘unwān-il baḥṯ(چند دانشی)

حویزی ، فرج االله بن محمد، - 1100 قمری
hovayzī, faraj-ol-lāh ebn-e mohammad (- 1689)


نقل عشاق | naql-e ‘oššāq(شعر، ادبیات)

محتشم ، علی بن احمد، - 996 قمری
mohtašam, ‘alī ebn-e ahmad (- 1588)


شرح بوستان | š.-e būstān(ادبیات)