حساب عقود الانامل | hesāb-e ‘oqūd-ol anāmel(حساب)

زنجانی ، ابراهیم بن ابو الفتح ، - 1351 قمری
zanjānī, ebrāhīm ebn-e ab-ol-fath (- 1933)


حساب عقد الانامل | ḥisāb-u ‘aqd-il anāmil(ریاضیات)ضبط عقود الاعداد = عقد الانامل = حساب العقود | ḍabṭ-u ‘uqūd-il a‘dād = ‘aqd-ul anāmil = ḥisāb-ul ‘uqūd(ریاضیات)

حسینی یمنی ، احمد بن عبدالرحمن ، - 769 قمری
hoseynī yamanī, ahmad ebn-e ‘abd-or-rahmān (- 1368)


ضبط عقود الاعداد = عقد الانامل = حساب العقود | ḍabṭ-u ‘uqūd-il a‘dād = ‘aqd-ul anāmil = ḥisāb-ul ‘uqūd(ریاضیات)

حسینی یمنی ، احمد بن عبدالرحمن ، - 769 قمری
hoseynī yamanī, ahmad ebn-e ‘abd-or-rahmān (- 1368)


ایضاح الدلائل فی معرفه عقد الانامل | īḍāḥ-ud dalā’il fī ma‘rifat-i ‘iqd-il anāmil(حساب)

موسوی زنجانی ، محمد بن محمد کاظم ، 1224 - 1292 قمری
mūsavī zanjānī, mohammad ebn-e mohammad kāzem (1809-1875)


حساب العقود = انگشت شماری = حساب عقد انامل | /(حساب / فارسی)حساب ضرب = ضرب و قسمت = رساله در حساب = مراتب حساب | hesāb-e zarb = zarb va qesmat = r. dar hesāb = marāteb-e hesāb(ریاضیات)حساب ضرب = ضرب و قسمت = رساله در حساب = مراتب حساب | hesāb-e zarb = zarb va qesmat = r. dar hesāb = marāteb-e hesāb(ریاضیات)قواعد حساب = آگاهی از ضمیر | qavā‘ed-e hesāb = āgāhī az zamīr(حساب)الجعفریه فی المسائل الحسابیه = جعفریه حساب | al-ja‘farīya fe-l masā’el-el hesābīya = ja‘farīye-ye hesāb(حساب)

خفری ، حسین بن محمد، ق 10 قمری
xafrī, hoseyn ebn-e mohammad (- 16c)