حرز الحواس من وسواس الخناس | ḥirz-ul ḥawās min waswās-il xannās(کلام و اعتقادات)

اخباری ، محمد بن عبدالنبی ، 1178 - 1232 ؟ قمری
axbārī, mohammad ebn-e ‘abd-on-nabī (1765 - 1817)


معرفه الحواس و ترتیب ریاسه الناس | ma‘refa-tol havās va tartīb-e rīyāsat-on nās(متفرقه)

مبارکشاه حسینی ، محمد بن مرتضی ، ق 10 قمری
mobārak-šāh hoseynī, mohammad ebn-e mortazā(- 16c)


مزیل الوسواس فی رد من تبع الخناس | mozīl-ol vasvās fī radd-e man taba‘-al xannās(فقه)

کنتوری ، محمد قلی بن محمدحامد،1188 - 1260قمری
kantūrī,mohammad qolī ebn-e mohammad hāmed(1774 - 1844)

ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﻭﺳﻮﺍﺳﺎﻥ ﺑﺪﺍﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣ ﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻬﻞ ﻭ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣ ﻲﺭﻭﻧﺪ، ﻧﮕﺎﺷﺘ?