حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه = فخری نامه | hadīqat-ol haqīqat va šarī‘at-ot tarīqa = faxrī-nāme(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
sanāyī، majdūd ebn-e ādam (1081 - 1132)


حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه = فخری نامه | hadīqat-ol haqīqat va šarī‘at-ot tarīqa = faxrī-nāme(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
sanāyī، majdūd ebn-e ādam (1081 - 1132)


حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه = فخری نامه | hadīqat-ol haqīqat va šarī‘at-ot tarīqa = faxrī-nāme(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
sanāyī، majdūd ebn-e ādam (1081 - 1132)


الهی نامه = منتخب حدیقه الحقیقه = گزیده حدیقه الحقیقه = لطیفه العرفان = نغز مغز | elāhī-nāme = montaxab-e hadīqat-ol haqīqa = gz.-ye hadīqat-ol haqīqa = latīfat-ol ‘erfān = naqz-e maqz(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
(1081-1132)


الهی نامه = منتخب حدیقه الحقیقه = گزیده حدیقه الحقیقه = لطیفه العرفان = نغز مغز | elāhī-nāme = montaxab-e hadīqat-ol haqīqa = gz.-ye hadīqat-ol haqīqa = latīfat-ol ‘erfān = naqz-e maqz(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
(1081-1132)


الطریقه المحمدیه و السیره الاحمدیه = الطریقه المحمدیه فی بیان السیره النبویه | aṭ-ṭarīqat-ul muḥammadīyya wa-s sīrat-ul ahmadīyya = aṭ-ṭarīqat-ul muḥammadīyya fī bayān-is sīrat-in nabawīyya(اخلاق)

برکلی ، محمد بن پیرعلی ، 929 - 981 قمری
berkelī, mohammad ebn-e pīr-‘alī (1523 - 1574)


الطریقه المحمدیه و السیره الاحمدیه = الطریقه المحمدیه فی بیان السیره النبویه | aṭ-ṭarīqat-ul muḥammadīyya wa-s sīrat-ul ahmadīyya = aṭ-ṭarīqat-ul muḥammadīyya fī bayān-is sīrat-in nabawīyya(اخلاق)

برکلی ، محمد بن پیرعلی ، 929 - 981 قمری
berkelī, mohammad ebn-e pīr-‘alī (1523 - 1574)


مرآه الحق و مشکاه الحقیقه = مشکاه الحقیقه | mer’āt-ol haqq va meškāt-ol haqīqa = meškāt-ol haqīqa(عرفان و تصوف)

صمدعلی شاه ، محمد تقی بن عبد الکریم ، 1268ق 14 قمری
samad‘alī šāh, mohammad taqī ebn-e ‘abd-ol-karīm (1852 - 20c)


لوامع الاحکام فی فقه شریعه الاسلام | lawāmi‘-ul aḥkām fī feqh-i šarī‘at-il islām(فقه)

نراقی ، مهدی بن ابی ذر، 1128 - 1209 قمری
narāqī, mahdī ebn-e abī-zar (1716 - 1795)

ﮐﺘﺎﺑﻲ ﻣﺒﺴﻮﻁ ﻭﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﺩﺭﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻴﻬﺪﺭﻣﺠﻠﺪﺍﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺞ ﻭﺳﻴﺎﻕ »ﺍﻟﺬﮐﺮﻱ« ﺷﻬﻴﺪ ﺍﻭﻝ( - ۷۶۶ﻕ) ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ?

الطریقه المرتضویه | aṭ-ṭarīqa-tul murtaḍawīyya(فقه)

آباده ای ، محمد جعفر بن محمد صفی ، - 1280 قمری
ābāde’ī, mohammad ja‘far ebn-e mohammad safī (- 1864)