تاریخ معصومین (ع ) | tārīx-e ma‘sūmīn(تاریخ معصومین)التحفه العلویه فی شرح حدیث حدوث الاسماء | at-tuḥfat-ul ‘alawīyya fī š.-i hadīs-i ḥudūṯ-il asmā’(شرح حدیث ، تاریخ معصومین)

شرح متوسطی بر حدیث منقول از امام صادق است که آغاز آن چنین است : «ان االله سبحانه خلق الاسماء بالحروف غیر متصوت و باللفظ غیر منطق و بالشخص غیرمتجسد و بالتشبیه غیرموصوف ».. آغاز: الحمدالله رب العال ...


تاریخ محمدی = تاریخ دوازده امام = تاریخ رشیدی = فهرست ائمه = تاریخ الاولاد الحضره المصطفوی = معرفت نامه | tārīx-e mohammadī = tārīx-e davāzdah emām = tārīx-e rashidi(تاریخ معصومین ، شعر)

؟ کاشی ، حسن بن محمود، ق 8 قمری
kāšī, hasan ebn-e mahmūd (-14c)


زندگی ائمه معصومین (ع ) | zendegī-ye a’emma-ye ma‘sūmīn(تاریخ معصومین)روضه الواعظین و تبصره المتعظین | rawḍat-ul wā‘iẓīn wa tabṣirat-ul mutta‘iẓīn(حدیث ، تاریخ معصومین)

فتال نیشابوری ، محمد بن حسن ، - 508 قمری
fetāl-e neyšābūrī, mohammad ebn-e hasan (- 1115)


روضه الواعظین و تبصره المتعظین | rawḍat-ul wā‘iẓīn wa tabṣirat-ul mutta‘iẓīn(حدیث ، تاریخ معصومین)

فتال نیشابوری ، محمد بن حسن ، - 508 قمری
fetāl-e neyšābūrī, mohammad ebn-e hasan (- 1115)


روضه الواعظین و تبصره المتعظین | rawḍat-ul wā‘iẓīn wa tabṣirat-ul mutta‘iẓīn(حدیث ، تاریخ معصومین)

فتال نیشابوری ، محمد بن حسن ، - 508 قمری
fetāl-e neyšābūrī, mohammad ebn-e hasan (- 1115)


روضه الواعظین و تبصره المتعظین | rawḍat-ul wā‘iẓīn wa tabṣirat-ul mutta‘iẓīn(حدیث ، تاریخ معصومین)

فتال نیشابوری ، محمد بن حسن ، - 508 قمری
fetāl-e neyšābūrī, mohammad ebn-e hasan (- 1115)


روضه الواعظین و تبصره المتعظین | rawḍat-ul wā‘iẓīn wa tabṣirat-ul mutta‘iẓīn(حدیث ، تاریخ معصومین)

فتال نیشابوری ، محمد بن حسن ، - 508 قمری
fetāl-e neyšābūrī, mohammad ebn-e hasan (- 1115)


روضه الواعظین و تبصره المتعظین | rawḍat-ul wā‘iẓīn wa tabṣirat-ul mutta‘iẓīn(حدیث ، تاریخ معصومین)

فتال نیشابوری ، محمد بن حسن ، - 508 قمری
fetāl-e neyšābūrī, mohammad ebn-e hasan (- 1115)