اخلاق عالم آرا = اخلاق محسنی | axlāq-e ‘ālam ārā = axlāq-e mohsenī(اخلاق)

فانی کشمیری ، محسن بن حسن ، - 1081 قمری
fānī kešmīrī ،mohsen ebn-e hasan ( - 1671)


کتاب الزهد | k.-uz zuhd(حدیث ، اخلاق)

اهوازی ، حسین بن سعید، - 275 قمری
ahvāzī, hoseyn ebn-e sa‘īd(- 889)


کتاب الزهد | k.-uz zuhd(حدیث ، اخلاق)

اهوازی ، حسین بن سعید، - 275 قمری
ahvāzī, hoseyn ebn-e sa‘īd(- 889)


کتاب الزهد | k.-uz zuhd(حدیث ، اخلاق)

اهوازی ، حسین بن سعید، - 275 قمری
ahvāzī, hoseyn ebn-e sa‘īd(- 889)


التعازی | at-ta‘āzī(حدیث ، اخلاق)

علوی حسینی ، محمد بن علی ، - 445 قمری
‘alavī hoseynī, mohammad ebn-e ‘alī ( - 1054)


نصیحت نامه | nasīhat-nāme(حدیث ، اخلاق)

مراغه ای ، میرزا نصیر بن حاجی معصوم ، ق 12 قمری
marāqe ī, mīrzā nasīr ebn-e hājī ma‘sūm (- 18c)


توضیح الاخلاق = شرح اخلاق ناصری = تصفیه اخلاق ناصری | towzīh-ol axlāq = š.-e axlāq-e nāserī = tasfīye-ye axlāq-e nāserī(اخلاق)

سلطان العلماء، حسین بن محمد، 1001 - 1064 قمری
soltān-ol-‘olamā’, hoseyn ebn-e mohammad (1593 - 1654)


جزوه درس اخلاق کلاس پنجم | jozve-ye dars-e axlāq-e kelās-e panjom(اخلاق)حدیث ذوالنون المصری | hadīṯ-u ḏu-n-nūn-il miṣrī(اخلاق)

ذوالنون مصری ، ثوبان بن ابراهیم ، 180؟ - 245 قمری
zo-n-nūn-e mesrī, sawbān ebn-e ebrāhīm (797 - 860)


اخلاق محمدی | axlāq-e mohammadī(اخلاق)

یزدی محرر، محمد علی ، ق 13 قمری
yazdī moharrer, mohammad ‘alī ( - 19c)