حدود و دیات = حدود و تعزیرات و دیات و قصاص | hodūd va dīyāt = hodūd va ta‘zīrāt va dīyāt va qesās(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


حدود و دیات = حدود و تعزیرات و دیات و قصاص | hodūd va dīyāt = hodūd va ta‘zīrāt va dīyāt va qesās(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


حدود و دیات = حدود و تعزیرات و دیات و قصاص | hodūd va dīyāt = hodūd va ta‘zīrāt va dīyāt va qesās(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


حدود و دیات = حدود و تعزیرات و دیات و قصاص | hodūd va dīyāt = hodūd va ta‘zīrāt va dīyāt va qesās(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


حدود و دیات = حدود و تعزیرات و دیات و قصاص | hodūd va dīyāt = hodūd va ta‘zīrāt va dīyāt va qesās(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


الحدود = الحدود و الرسوم = حدود الاشیاء | al-ḥudūd = al-ḥudūd wa-r rusūm = ḥudūd-ul ašyā’(فلسفه)الحدود = الحدود و الرسوم = حدود الاشیاء | al-ḥudūd = al-ḥudūd wa-r rusūm = ḥudūd-ul ašyā’(فلسفه)الحدود = الحدود و الرسوم = حدود الاشیاء | al-ḥudūd = al-ḥudūd wa-r rusūm = ḥudūd-ul ašyā’(فلسفه)الحدود = الحدود و الرسوم = حدود الاشیاء | al-ḥudūd = al-ḥudūd wa-r rusūm = ḥudūd-ul ašyā’(فلسفه)لسان الغیب | lesān-ol qayb(شعر)

عطار، محمد بن ابراهیم ، 537؟ - 627 ؟ قمری
‘attār, mohammad ebn-e ebrāhīm (1143 - 1230)

ﻣﺜﻨﻮﻱ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﻭﺩ ۵۴۰۰ ﺑﻴﺖ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ »ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ« ﻭ »ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺐ« ﺍﻭ ﺩﺭﺑﻴﺎﻥ ﻭﻻﻳﺖ ﻋﻠﻲ ﻭﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍ?