حدائق السحر فی دقائق الشعر | hadā’eq-os sehr fī daqā’eq-eš še‘r(ادبیات)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad (- 1178)


حدائق السحر فی دقائق الشعر | hadā’eq-os sehr fī daqā’eq-eš še‘r(ادبیات)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad (- 1178)


قواعد الشعر = معانی الشعر | qawā‘id-uš ši‘r = ma‘āni-š ši‘r(ادبیات)

ثعلب ، احمد بن یحیی ، 200 - 291 قمری
sa‘lab, ahmad ebn-e yahyā (816 - 905)


ابطال السحر = السحر | ibṭāl-us siḥr(دعا)دقائق المیزان فی مقادیر الاوزان (ترجمه ) | daqā’iq-ul mīzān fī maqādīr-il awzān (t.)(کیمیا)نقد الشعر | naqd-uš ši‘r(ادبیات)

قدامه بن جعفر، - 337 قمری
qodāmat ebn-e ja‘far (- 949)


دقائق المیزان فی مقادیر الاوزان | daqā’iq-ul mīzān fī maqādīr-il awzān(کیمیا)

ازنیقی ، علی بن خسرو، - 1018 قمری
eznīqī, ‘alī ebn-e xosrow (- 1610)


شرح دعاء السحر | š.-u do‘ā’-is-saḥar(شرح دعا)

خلخالی ، محمد قاسم ، ق 14 قمری
xalxālī, mohammad qāsem (- 20c)


دقائق الاصول فی شرح الفصول | daqā’iq-ul usūl fī š.-il fuṣūl(اصول فقه)

تویسرکانی ، محمد نبی بن احمد، - 1320 ؟ قمری
toyserkānī, mohammad nabī ebn-e ahmad (- 1902)


عروض (1) = علم اوزان الشعر | al-‘arūḍ = ‘ilm-u awzān-iš ši‘r(عروض و قافیه)