حجیه المفهوم بالاولویه = القیاس بالاولویه | ḥujjīyat-ul mafhūm bi-l-awlawīyya = al-qiyās bi-l- awlawīyya(اصول فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)


حجیه المفهوم بالاولویه = القیاس بالاولویه | ḥujjīyat-ul mafhūm bi-l-awlawīyya = al-qiyās bi-l- awlawīyya(اصول فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)


حجیه المفهوم بالاولویه = القیاس بالاولویه | ḥujjīyat-ul mafhūm bi-l-awlawīyya = al-qiyās bi-l- awlawīyya(اصول فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)


حجیه المفهوم بالاولویه = القیاس بالاولویه | ḥujjīyat-ul mafhūm bi-l-awlawīyya = al-qiyās bi-l- awlawīyya(اصول فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)


القیاس = ابطال القیاس = رساله فی تحقیق القیاس | /(اصول فقه / عربی)القیاس = ابطال القیاس = رساله فی تحقیق القیاس | /(اصول فقه / عربی)القیاس = ابطال القیاس = رساله فی تحقیق القیاس | /(اصول فقه / عربی)القیاس = ابطال القیاس = رساله فی تحقیق القیاس | /(اصول فقه / عربی)القیاس = ابطال القیاس = رساله فی تحقیق القیاس | /(اصول فقه / عربی)القیاس = ابطال القیاس = رساله فی تحقیق القیاس | /(اصول فقه / عربی)