حجیه المظنه = حجیه الظن | ḥujjīyat-ul maẓinna = ḥujjīyat-uẓ ẓann(اصول فقه)

حسینی کاشانی ، محمد تقی بن عبدالحی ، ق 13 قمری
hoseynī-ye kāšānī, mohammad taqī ebn-e ‘abdolhayy (- 19c)


حجیه الظن = المقلاد = مفتاح الاحکام = حجیه المظنه | ḥujjīyat-uẓ ẓann = al-maqālid = miftāḥ-ul aḥkām = ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


حجیه الظن = المقلاد = مفتاح الاحکام = حجیه المظنه | ḥujjīyat-uẓ ẓann = al-maqālid = miftāḥ-ul aḥkām = ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


حجیه الظن = المقلاد = مفتاح الاحکام = حجیه المظنه | ḥujjīyat-uẓ ẓann = al-maqālid = miftāḥ-ul aḥkām = ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


حجیه الظن = المقلاد = مفتاح الاحکام = حجیه المظنه | ḥujjīyat-uẓ ẓann = al-maqālid = miftāḥ-ul aḥkām = ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


حجیه المظنه | ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)حجیه المظنه | ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)

حسینی قائنی ، ابوطالب بن ابی تراب ، 1230؟ - 1293 ؟ قمری
hoseynī qā’enī, abū-tāleb ebn-e abī-torāb (1815 - 1876)


حجیه المظنه | ḥujjīyat-ul maẓinna(اصول فقه)

کاشانی ، محمد بن محمد مومن ، ق 13 قمری
kāšānī, mohammad ebn-e mohammad mo’men (- 19c)


حجیه ظواهر الکتاب = حجیه الادله الاربعه و خطاب المشافهه = رساله فی الخطاب الشفاهی = خطاب المشافهه = رساله فی الادله الاربعه = حجیه ظواهر القرآن | ḥujjīyat-u ẓawāhir-il kitāb(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


حجیه ظواهر الکتاب = حجیه الادله الاربعه و خطاب المشافهه = رساله فی الخطاب الشفاهی = خطاب المشافهه = رساله فی الادله الاربعه = حجیه ظواهر القرآن | ḥujjīyat-u ẓawāhir-il kitāb(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)