حجیه الادله الاربعه و خطاب المشافهه = حجیه ظواهر الکتاب = الخطاب الشفاهی = خطاب المشافهه = الادله الاربعه | ḥujjīyat-ul adillat-il arba‘a wa xiṭāb-il mušāfaha = ḥujjīyat-u ẓawāhir-il kitāb(اصول فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)


حجیه الادله الاربعه و خطاب المشافهه = حجیه ظواهر الکتاب = الخطاب الشفاهی = خطاب المشافهه = الادله الاربعه | ḥujjīyat-ul adillat-il arba‘a wa xiṭāb-il mušāfaha = ḥujjīyat-u ẓawāhir-il kitāb(اصول فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)


حجیه ظواهر الکتاب = حجیه الادله الاربعه و خطاب المشافهه = رساله فی الخطاب الشفاهی = خطاب المشافهه = رساله فی الادله الاربعه = حجیه ظواهر القرآن | ḥujjīyat-u ẓawāhir-il kitāb(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


حجیه ظواهر الکتاب = حجیه الادله الاربعه و خطاب المشافهه = رساله فی الخطاب الشفاهی = خطاب المشافهه = رساله فی الادله الاربعه = حجیه ظواهر القرآن | ḥujjīyat-u ẓawāhir-il kitāb(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


حجیه ظواهر الکتاب = حجیه الادله الاربعه و خطاب المشافهه = رساله فی الخطاب الشفاهی = خطاب المشافهه = رساله فی الادله الاربعه = حجیه ظواهر القرآن | ḥujjīyat-u ẓawāhir-il kitāb(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


حجیه ظواهر الکتاب | ḥujjīyat-u ẓawāhir-il kitāb(اصول فقه)حجیه ادله الاربعه | ḥujjīyat-u adillat-il arba‘a(اصول فقه)حجیه العقل = الادله العقلیه | ḥujjīyat-ul ‘aql = adillat-ul ‘aqlīyya(اصول فقه)

لنکرانی ، ابراهیم ، ق 14 قمری
lankarānī, ebrāhīm (- 20c)


صوره عهد عمر بن الخطاب | ṣūrat-u ‘ahd-i ‘umar ibn-il xaṭṭāb(تاریخ اسلام)

عمر بن خطاب ، - 23 قمری
‘omar ebn-e xattāb (- 645)


الادله العقلیه = محجه العلماء = الادله الاصولیه | al-adillat-ul ‘aqlīya = maḥajjat-ul-‘ulamā’ = al-adillat- ul-uṣūlīya(اصول فقه)

تهرانی نجفی ، هادی بن محمد امین ، - 1321 قمری
tehrānī najafī, hādī ebn-e mohammad amīn ( - 1903)