حجله الشریعه | hejlat-oš šarī‘a(فقه)

طوسی مشهدی ، محمد بن حسن ، - 1257 قمری
tūsī mašhadī, mohammad ebn-e hasan (- 1841)


دیوان الصبابه = قصاید الصبابه | d.-uṣ ṣabāba = qaṣāyid-uṣ ṣabāba(شعر)

ابن ابی حجله ، احمد بن یحیی ، 725 - 776 ؟ قمری
ebn-e abī hajale, ahmad ebn-e yahyā (1326 - 1375)


دیوان الصبابه = قصاید الصبابه | d.-uṣ ṣabāba = qaṣāyid-uṣ ṣabāba(شعر)

ابن ابی حجله ، احمد بن یحیی ، 725 - 776 ؟ قمری
ebn-e abī hajale, ahmad ebn-e yahyā (1326 - 1375)


معراج الشریعه فی شرح منهاج الهدایه الی احکام الشریعه | mi‘rāj-uš šarī‘a fī šarh-i minhāj-ul hidāya ilā aḥkām-iš šarī‘a(فقه)

کرباسی ، محمد مهدی بن محمد ابراهیم ، - 1278 قمری
karbāsī, mohammad mahdī ebn-e mohammad ebrāhīm(- 1862)


منهاج الشریعه | minhāj-uš šarī‘a(فقه)

حسینی ، عزیزاالله، قرن 13 قمری
hoseynī, ‘azīz-ol-lāh(- 19c)


مفتاح ائمه الشریعه فی صلاه العیدین و الجمعه | miftāḥ-u a’immat-iš šarī‘a fī ṣalāt-il ‘īdayn wa-l jum‘a(فقه)شرح مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه | š.-e mesbāh-oš šarī‘a va meftāh-ol haqīqa(شرح حدیث)

رانکوئی ، عبدالرزاق بن ملا میر، ق 11 قمری
rānko’ī, ‘abd-or-razzāq ebn-e mollā mīr (- 17c)


مختلف الشیعه فی احکام الشریعه | muxtalaf-uš šī‘a fī aḥkām-iš šarī‘a(فقه)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


ذکری الشیعه فی احکام الشریعه | ḏikra-š šī‘a fī aḥkām-iš šarī‘a(فقه)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334 - 1385)


السمحه السهله فی احکام الشریعه الغراء النبویه | as-samhat-os sahla fī ahkām-eš šarī‘at-el qarrā’-en nabavīyya(فقه)

حسینی ، حسن بن علی ، ق 13 قمری
hoseynī, hasan ebn-e ‘alī (- 19c)