مناسک حج = آداب و اعمال حج = مراسم حج = آداب عمره تمتع = مناسک الحج | manāsek-e haj = ādāb va a‘māl-e haj = marāsem-e haj = ādāb-e ‘omre-ye tamatto‘ = manāsek-ol haj(فقه)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


مناسک حج = آداب و اعمال حج = مراسم حج = آداب عمره تمتع = مناسک الحج | manāsek-e haj = ādāb va a‘māl-e haj = marāsem-e haj = ādāb-e ‘omre-ye tamatto‘ = manāsek-ol haj(فقه)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


مناسک حج = آداب و اعمال حج = مراسم حج = آداب عمره تمتع = مناسک الحج | manāsek-e haj = ādāb va a‘māl-e haj = marāsem-e haj = ādāb-e ‘omre-ye tamatto‘ = manāsek-ol haj(فقه)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


مناسک حج = آداب و اعمال حج = مراسم حج = آداب عمره تمتع = مناسک الحج | manāsek-e haj = ādāb va a‘māl-e haj = marāsem-e haj = ādāb-e ‘omre-ye tamatto‘ = manāsek-ol haj(فقه)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


مناسک حج = آداب و اعمال حج = مراسم حج = آداب عمره تمتع = مناسک الحج | manāsek-e haj = ādāb va a‘māl-e haj = marāsem-e haj = ādāb-e ‘omre-ye tamatto‘ = manāsek-ol haj(فقه)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


مناسک حج | manāsek-e haj(فقه)مناسک حج | manāsek-e haj(فقه)مناسک حج | manāsek-e haj(فقه)حج = مناسک حج | haj = manāsek-e haj(فقه)

مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


حج = مناسک حج | haj = manāsek-e haj(فقه)

مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)