الحج | al-ḥajj(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


الحجب | al-ḥujub(عرفان و تصوف)

ابن عربی ، محمد بن علی ، 560 - 638 قمری
ebn-e ‘arabī, mohammad ebn-e ‘alī (1166 - 1241)


نان و حلوا = سوانح سفر حجاز = السوانح الحجازیه | nān va halvā = savāneh-e safar-e hejāz = as-savāneh-ol hejāzīye(شعر)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


الاجماعیه = حجیه الاجماع | al-ijmā‘īyya = ḥujjīyyat-ul ijmā‘(اصول فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


حجیه الادله الاربعه و خطاب المشافهه = حجیه ظواهر الکتاب = الخطاب الشفاهی = خطاب المشافهه = الادله الاربعه | ḥujjīyat-ul adillat-il arba‘a wa xiṭāb-il mušāfaha = ḥujjīyat-u ẓawāhir-il kitāb(اصول فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)


حجیه الشهره | ḥujjīyat-uš šuhra(اصول فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)


حجیه مفهوم الشرط | ḥujjīyat-u mafhūm-iš šarṭ(اصول فقه)

بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)


الشافی فی الامامه و ابطال حجج العامه | aš-šāfī fi-l imāma wa ibṭāl-i ḥujaj-il ‘āmma(کلام و اعتقادات)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


الطواف من دون ادخال الحجر فیه | aṭ-ṭawāf min dūn-i idxāl-il hijr-i fī-h(فقه)

میسی ، لطف االله بن عبدالکریم ، - 1032 قمری
mīsī, lotf-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-karīm (- 1623)


عدم جواز تقلید المیت = تعلیقه علی کتاب مفاتیح الشرایع = عدم حجیه قول المجتهد المیت | ‘adam-u jawāz-i taqlīd-il mayyit = ta‘līqat-un ‘alā k.-i mafātīḥ-iš šarāyi‘ = ‘adam-u ḥujjīyat-i qawl-i mujtahid-il mayyit(فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)