حبوه میت | hebve-ye meyyet(فقه)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
Šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


الحبوه = حبوه الولد الذکر | al-ḥibwa = ḥibwat-ul walad-iḏ ḏakar(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


الحبوه = حبوه الولد الذکر | al-ḥibwa = ḥibwat-ul walad-iḏ ḏakar(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


الحبوه = حبوه الولد الذکر | al-ḥibwa = ḥibwat-ul walad-iḏ ḏakar(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)