حاشیه مختصر المعانی = حاشیه الحفید | ḥāšīyat-u muxtaṣar-il ma‘ānī = ḥāšīyat-ul ḥafīd(معانی بیان)

حفید تفتازانی ، احمد بن یحیی ، - 916 ؟ قمری
hafīd-e taftāzānī, ahmad ebn-e yahyā ( - 1511)


حاشیه مختصر المعانی = حاشیه الحفید | ḥāšīyat-u muxtaṣar-il ma‘ānī = ḥāšīyat-ul ḥafīd(معانی بیان)

حفید تفتازانی ، احمد بن یحیی ، - 916 ؟ قمری
hafīd-e taftāzānī, ahmad ebn-e yahyā ( - 1511)


حاشیه مختصر المعانی = حاشیه مختصر تلخیص المفتاح = حاشیه مختصر خطائی | ḥāšīyat-u muxtaṣar-il ma‘ānī = ḥāšīyat-u muxtaṣar-i talxīṣ-il miftāḥ = hāšīye-ye moxtasar-e xatā’ī(بلاغت)

خطایی ، عثمان بن عبداالله، - 901 قمری
xatā’ī, ‘osmān ebn-e ‘abd-ol-lāh ( - 1496)


حاشیه مختصر المعانی = حاشیه مختصر تلخیص المفتاح = حاشیه مختصر خطائی | ḥāšīyat-u muxtaṣar-il ma‘ānī = ḥāšīyat-u muxtaṣar-i talxīṣ-il miftāḥ = hāšīye-ye moxtasar-e xatā’ī(بلاغت)

خطایی ، عثمان بن عبداالله، - 901 قمری
xatā’ī, ‘osmān ebn-e ‘abd-ol-lāh ( - 1496)


حاشیه مختصر المعانی = حاشیه مختصر تلخیص المفتاح = حاشیه مختصر خطائی | ḥāšīyat-u muxtaṣar-il ma‘ānī = ḥāšīyat-u muxtaṣar-i talxīṣ-il miftāḥ = hāšīye-ye moxtasar-e xatā’ī(بلاغت)

خطایی ، عثمان بن عبداالله، - 901 قمری
xatā’ī, ‘osmān ebn-e ‘abd-ol-lāh ( - 1496)


حاشیه مختصر المعانی = حاشیه مختصر تلخیص المفتاح = حاشیه مختصر خطائی | ḥāšīyat-u muxtaṣar-il ma‘ānī = ḥāšīyat-u muxtaṣar-i talxīṣ-il miftāḥ = hāšīye-ye moxtasar-e xatā’ī(بلاغت)

خطایی ، عثمان بن عبداالله، - 901 قمری
xatā’ī, ‘osmān ebn-e ‘abd-ol-lāh ( - 1496)


حاشیه مختصر المعانی = حاشیه مختصر تلخیص المفتاح = حاشیه مختصر خطائی | ḥāšīyat-u muxtaṣar-il ma‘ānī = ḥāšīyat-u muxtaṣar-i talxīṣ-il miftāḥ = hāšīye-ye moxtasar-e xatā’ī(بلاغت)

خطایی ، عثمان بن عبداالله، - 901 قمری
xatā’ī, ‘osmān ebn-e ‘abd-ol-lāh ( - 1496)


حاشیه مختصر المعانی = حاشیه مختصر تلخیص المفتاح = حاشیه مختصر خطائی | ḥāšīyat-u muxtaṣar-il ma‘ānī = ḥāšīyat-u muxtaṣar-i talxīṣ-il miftāḥ = hāšīye-ye moxtasar-e xatā’ī(بلاغت)

خطایی ، عثمان بن عبداالله، - 901 قمری
xatā’ī, ‘osmān ebn-e ‘abd-ol-lāh ( - 1496)


حاشیه مختصر المعانی = حاشیه مختصر تلخیص المفتاح = حاشیه مختصر خطائی | ḥāšīyat-u muxtaṣar-il ma‘ānī = ḥāšīyat-u muxtaṣar-i talxīṣ-il miftāḥ = hāšīye-ye moxtasar-e xatā’ī(بلاغت)

خطایی ، عثمان بن عبداالله، - 901 قمری
xatā’ī, ‘osmān ebn-e ‘abd-ol-lāh ( - 1496)


حاشیه حاشیه الخطائی علی مختصر المعانی | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il xaṭā’ī ‘alā muxtaṣar-il ma‘ānī(بلاغت)