حاشیه لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار = حاشیه شرح مطالع الانوار | ḥāšīyat-u lawāmi‘-il asrār fī š.-i maṭāli‘-il anwār = ḥāšīyat-u š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)

میرزا جان باغنوی ، حبیب االله، - 994 ؟ قمری
mīrzā jān-e bāqnavī, habīb-ol-lāh ( - 1586)


حاشیه لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار = حاشیه شرح مطالع الانوار | ḥāšīyat-u lawāmi‘-il asrār fī š.-i maṭāli‘-il anwār = ḥāšīyat-u š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)

میرزا جان باغنوی ، حبیب االله، - 994 ؟ قمری
mīrzā jān-e bāqnavī, habīb-ol-lāh ( - 1586)


حاشیه لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار = حاشیه شرح مطالع الانوار | ḥāšīyat-u lawāmi‘-il asrār fī š.-i maṭāli‘-il anwār = ḥāšīyat-u š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)

میرزا جان باغنوی ، حبیب االله، - 994 ؟ قمری
mīrzā jān-e bāqnavī, habīb-ol-lāh ( - 1586)


حاشیه حاشیه لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i lawāmi‘-il asrār fī š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)حاشیه حاشیه الجرجانی علی لوامع الاسرار = حاشیه حاشیه شرح مطالع الانوار | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā lawāmi‘-il asrār = ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)

میرزا جان باغنوی ، حبیب االله، - 994 ؟ قمری
mīrzā jān-e bāqnavī, habīb-ol-lāh (- 1586)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی لوامع الاسرار = حاشیه حاشیه شرح مطالع الانوار | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā lawāmi‘-il asrār = ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)

میرزا جان باغنوی ، حبیب االله، - 994 ؟ قمری
mīrzā jān-e bāqnavī, habīb-ol-lāh (- 1586)


حاشیه حاشیه لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i lawāmi‘-il asrār fī š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)

شروانی ، عبدالرحیم بن محمود
šarvānī, ‘abd-or-rahīm ebn-e mahmūd


حاشیه حاشیه الجرجانی علی لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā lawāmi‘-il asrār fī š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)

قره داود شیروانی ، ق 9 قمری
qara dāvūd-e šīrvānī (- 15c)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā lawāmi‘-il asrār fī š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)

قره داود شیروانی ، ق 9 قمری
qara dāvūd-e šīrvānī (- 15c)


حاشیه حاشیه لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار = حاشیه القدیمه علی حاشیه شرح المطالع = تنویر المطالع القدیمه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i lawāmi‘-il asrār fī š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)