حاشیه شرح المیبدی علی هدایه الحکمه = حاشیه علی شرح هدایه الحکمه | ḥāšīyat-u š.-il miybudī ‘alā hidāyat-il ḥikma = hāšīye bar š.-e hedāyat-ol hekma(فلسفه)

فخرالدین حسینی ، محمد بن حسین ، - 984 ؟ قمری
faxr-od-dīn-e hoseynī, mohammad ebn-e hoseyn ( - 1577)


حاشیه شرح المیبدی علی هدایه الحکمه = حاشیه علی شرح هدایه الحکمه | ḥāšīyat-u š.-il miybudī ‘alā hidāyat-il ḥikma = hāšīye bar š.-e hedāyat-ol hekma(فلسفه)

فخرالدین حسینی ، محمد بن حسین ، - 984 ؟ قمری
faxr-od-dīn-e hoseynī, mohammad ebn-e hoseyn ( - 1577)


حاشیه شرح المیبدی علی هدایه الحکمه = حاشیه علی شرح هدایه الحکمه | ḥāšīyat-u š.-il miybudī ‘alā hidāyat-il ḥikma = hāšīye bar š.-e hedāyat-ol hekma(فلسفه)

فخرالدین حسینی ، محمد بن حسین ، - 984 ؟ قمری
faxr-od-dīn-e hoseynī, mohammad ebn-e hoseyn ( - 1577)


حاشیه شرح المیبدی علی هدایه الحکمه = حاشیه علی شرح هدایه الحکمه | ḥāšīyat-u š.-il miybudī ‘alā hidāyat-il ḥikma = hāšīye bar š.-e hedāyat-ol hekma(فلسفه)

فخرالدین حسینی ، محمد بن حسین ، - 984 ؟ قمری
faxr-od-dīn-e hoseynī, mohammad ebn-e hoseyn ( - 1577)


حاشیه شرح المیبدی علی هدایه الحکمه = حاشیه علی شرح هدایه الحکمه | ḥāšīyat-u š.-il miybudī ‘alā hidāyat-il ḥikma = hāšīye bar š.-e hedāyat-ol hekma(فلسفه)

فخرالدین حسینی ، محمد بن حسین ، - 984 ؟ قمری
faxr-od-dīn-e hoseynī, mohammad ebn-e hoseyn ( - 1577)


حاشیه شرح المیبدی علی هدایه الحکمه = حاشیه شرح میبدی | ḥāšīyat-u š.-il miybudī ‘alā hidāyat-il ḥikma = hāšīye- ye š.-e meybodī(فلسفه)

لاری انصاری ، محمد بن صلاح ، - 979 ؟ قمری
lārī ansārī, mohammad ebn-e salāh ( - 1572)


حاشیه شرح المیبدی علی هدایه الحکمه = حاشیه شرح میبدی | ḥāšīyat-u š.-il miybudī ‘alā hidāyat-il ḥikma = hāšīye- ye š.-e meybodī(فلسفه)

لاری انصاری ، محمد بن صلاح ، - 979 ؟ قمری
lārī ansārī, mohammad ebn-e salāh ( - 1572)


شرح هدایه الحکمه = حاشیه هدایه الحکمه | š.-u hidāyat-il-ḥikma = hāšīyat-u hidāyat-il-hikma(فلسفه)

بحرآبادی ، محمد بن یوسف ، ق 10 قمری
bahrābādī, mohammad ebn-e yūsof (- 16c)


حاشیه شرح المیبدی علی هدایه الحکمه | ḥāšīyat-u š.-il miybudī ‘alā hidāyat-il ḥikma(فلسفه)

ملا شمسا، شمس الدین محمد، 1016 - 1098 ؟ قمری
mollā šamsā, šams-od-dīn mohammad (1608 - 1687)


حاشیه شرح هدایه الحکمه | ḥāšīyat-u š.-i hidāyat-il ḥikma(فلسفه)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)