حاشیه شرح الایساغوجی = حاشیه التالجی | ḥāšīyat-u š.-il īsāqūjī = ḥāšīyat-ut tālijī(منطق)

تالجی ، محمد بن موسی ، - 887 قمری
tālejī, mohī-od-dīn ( - 1483)


حاشیه شرح الایساغوجی = حاشیه التالجی | ḥāšīyat-u š.-il īsāqūjī = ḥāšīyat-ut tālijī(منطق)

تالجی ، محمد بن موسی ، - 887 قمری
tālejī, mohī-od-dīn ( - 1483)


حاشیه شرح الایساغوجی = حاشیه التالجی | ḥāšīyat-u š.-il īsāqūjī = ḥāšīyat-ut tālijī(منطق)

تالجی ، محمد بن موسی ، - 887 قمری
tālejī, mohī-od-dīn ( - 1483)


حاشیه شرح الایساغوجی = حاشیه البردعی | ḥāšīyat-u š.-il īsāqūjī = ḥāšīyat-ul barda‘ī(منطق)

حنفی تبریزی ، شمس الدین محمد، ق 10 قمری
hanafī tabrīzī, šams-od-dīn mohammad ( - 16c)


حاشیه شرح الایساغوجی = حاشیه البردعی | ḥāšīyat-u š.-il īsāqūjī = ḥāšīyat-ul barda‘ī(منطق)

حنفی تبریزی ، شمس الدین محمد، ق 10 قمری
hanafī tabrīzī, šams-od-dīn mohammad ( - 16c)


حاشیه حاشیه الایساغوجی | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il īsāqūjī(منطق)حاشیه شرح الایساغوجی | ḥāšīyat-u š.-il īsāqūjī(منطق)حاشیه شرح الایساغوجی للکاتی | ḥāšīyat-u š.-i-l īsāqūjī li-l-kātī(منطق)حاشیه شرح الایساغوجی للکاتی | ḥāšīyat-u š.-i-l īsāqūjī li-l-kātī(منطق)حاشیه شرح الایساغوجی للکاتی | ḥāšīyat-u š.-i-l īsāqūjī li-l-kātī(منطق)