حاشیه شرح آداب البحث = شرح آداب المناظره عضدی | ḥāšīyat-u š.-i ādāb-il baḥṯ = š.-u ādāb-il munāẓirat-i ‘aḍudī(منطق)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm ( - 1569)


حاشیه شرح آداب البحث = شرح آداب المناظره عضدی | ḥāšīyat-u š.-i ādāb-il baḥṯ = š.-u ādāb-il munāẓirat-i ‘aḍudī(منطق)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm ( - 1569)


حاشیه شرح آداب البحث = شرح آداب المناظره عضدی | ḥāšīyat-u š.-i ādāb-il baḥṯ = š.-u ādāb-il munāẓirat-i ‘aḍudī(منطق)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm ( - 1569)


حاشیه شرح آداب البحث = شرح آداب المناظره عضدی | ḥāšīyat-u š.-i ādāb-il baḥṯ = š.-u ādāb-il munāẓirat-i ‘aḍudī(منطق)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm ( - 1569)


آداب البحث و المناظره = مسائل المناظره = آداب المناظره = المناظرات = رساله فی المناظره | ādāb-ul baḥṯ wa-l munāẓira = masā’il-ul munāẓira = ādāb-ul munāẓira = al-munāẓirāt = r.-un fi-l munāẓira(منطق)

فخرالدین حسینی ، محمد بن حسین ، - 984 ؟ ق
faxr-od-dīn-e hoseynī, mohammad e-bn-e hoseyn (- 1576?)


آداب البحث و المناظره = مسائل المناظره = آداب المناظره = المناظرات = رساله فی المناظره | ādāb-ul baḥṯ wa-l munāẓira = masā’il-ul munāẓira = ādāb-ul munāẓira = al-munāẓirāt = r.-un fi-l munāẓira(منطق)

فخرالدین حسینی ، محمد بن حسین ، - 984 ؟ ق
faxr-od-dīn-e hoseynī, mohammad e-bn-e hoseyn (- 1576?)


شرح آداب البحث و المناظره = شرح آداب الفاضل شمس = المستقصی فی آداب البحث | š.-u ādāb-il baḥṯ wa-l munāẓara = š.-u ādāb-il fāḍil šams = al-mustaqṣā fī ādāb-il baḥṯ(منطق)

شیروانی ، کمال الدین مسعود، - 905 قمری
šīrvānī, kamāl-od-dīn mas‘ūd (- 1500)


آداب البحث = الرساله الولدیه = آداب المناظره = فن المناظره | ādāb-ul baḥṯ = ar-r.-ul waladīyya = ādāb-ul munāẓira = fann-ul munāẓira(منطق)

ساچقلی زاده ، محمد بن ابی بکر، - 1150 ق
sāčqolī-zāde, mohammad ebn-e abī-bakr (-1737)


آداب البحث و المناظره | ādāb-ol bahs va-l monāzere(منطق)آداب البحث و المناظره | ādāb-ul baḥṯ wa-l munāẓira(منطق)