حاشیه حاشیه لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار = حاشیه القدیمه علی حاشیه شرح المطالع = تنویر المطالع القدیمه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i lawāmi‘-il asrār fī š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


حاشیه حاشیه لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار = حاشیه القدیمه علی حاشیه شرح المطالع = تنویر المطالع القدیمه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i lawāmi‘-il asrār fī š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


حاشیه حاشیه لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار = حاشیه القدیمه علی حاشیه شرح المطالع = تنویر المطالع القدیمه | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i lawāmi‘-il asrār fī š.-i maṭāli‘-il anwār(منطق)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


تنویر المطالع و تبصیر المطالع = حاشیه حاشیه شرح المطالع = تعویذ المطالع و تبصیر المطالع = حاشیه حاشیه الجدیده علی شرح المطالع | tanwīr-ul maṭāli‘ wa tabṣīr-ul maṭāli‘ = ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i š.-il maṭāli‘(منطق)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


تنویر المطالع و تبصیر المطالع = حاشیه حاشیه شرح المطالع = تعویذ المطالع و تبصیر المطالع = حاشیه حاشیه الجدیده علی شرح المطالع | tanwīr-ul maṭāli‘ wa tabṣīr-ul maṭāli‘ = ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i š.-il maṭāli‘(منطق)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


تنویر المطالع و تبصیر المطالع = حاشیه حاشیه شرح المطالع = تعویذ المطالع و تبصیر المطالع = حاشیه حاشیه الجدیده علی شرح المطالع | tanwīr-ul maṭāli‘ wa tabṣīr-ul maṭāli‘ = ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i š.-il maṭāli‘(منطق)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


تنویر المطالع و تبصیر المطالع = حاشیه حاشیه شرح المطالع = تعویذ المطالع و تبصیر المطالع = حاشیه حاشیه الجدیده علی شرح المطالع | tanwīr-ul maṭāli‘ wa tabṣīr-ul maṭāli‘ = ḥāšīyat-u ḥāšīyat-i š.-il maṭāli‘(منطق)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


حاشیه لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار = حاشیه شرح المطالع = الحاشیه علی شرح المطالع القطبیه | ḥāšīyat-u lawāmi‘-il asrār fī š.-i maṭāli‘-il anwār = ḥāšīyat-u š.-il maṭāli‘(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
Jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


حاشیه لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار = حاشیه شرح المطالع = الحاشیه علی شرح المطالع القطبیه | ḥāšīyat-u lawāmi‘-il asrār fī š.-i maṭāli‘-il anwār = ḥāšīyat-u š.-il maṭāli‘(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
Jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


حاشیه لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار = حاشیه شرح المطالع = الحاشیه علی شرح المطالع القطبیه | ḥāšīyat-u lawāmi‘-il asrār fī š.-i maṭāli‘-il anwār = ḥāšīyat-u š.-il maṭāli‘(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
Jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)