حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق = شرح بر تهذیب المنطق و بر حاشیه تهذیب | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq = š. bar tahzīb-ol manteq va bar hāšīye-ye tahzīb(منطق)

قزوینی ، محسن بن محمد طاهر، - 1150 قمری
qazvīnī, mohsen ebn-e mohammad tāher ( - 1738)


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق = شرح بر تهذیب المنطق و بر حاشیه تهذیب | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq = š. bar tahzīb-ol manteq va bar hāšīye-ye tahzīb(منطق)

قزوینی ، محسن بن محمد طاهر، - 1150 قمری
qazvīnī, mohsen ebn-e mohammad tāher ( - 1738)


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق = شرح بر تهذیب المنطق و بر حاشیه تهذیب | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq = š. bar tahzīb-ol manteq va bar hāšīye-ye tahzīb(منطق)

قزوینی ، محسن بن محمد طاهر، - 1150 قمری
qazvīnī, mohsen ebn-e mohammad tāher ( - 1738)


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

حویزی ، اسحاق
hovayzī, eshāq


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

حویزی ، اسحاق
hovayzī, eshāq


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

حویزی ، اسحاق
hovayzī, eshāq


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

مراغی ، عبدالرحیم ، ق 13 قمری
marāqī, ‘abd-or-rahīm ( - 19c)


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

بیدگلی ، محمد علی بن عبدالغفار
bīdgolī, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-ol-qaffār


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq(منطق)

عاملی ، علی بن حسین ، - 1135 قمری
‘āmelī, ‘alī ebn-e hoseyn ( - 1723)