حاشیه انوار التنزیل = حاشیه تفسیر بیضاوی | ḥāšīyat-u anwār-it tanzīl = hāšīye-ye tafsīr-e beyzāvī(تفسیر)حاشیه انوار التنزیل = حاشیه تفسیر بیضاوی | ḥāšīyat-u anwār-it tanzīl = hāšīye-ye tafsīr-e beyzāvī(تفسیر)

ابن تمجید، مصطفی بن ابراهیم ، - 842 ؟ قمری
ebn-e tamjīd, mostafā ben ebrāhīm (- 1439)


حاشیه انوار التنزیل = حاشیه تفسیر بیضاوی | ḥāšīyat-u anwār-it tanzīl = hāšīye-ye tafsīr-e beyzāvī(تفسیر)

ابن تمجید، مصطفی بن ابراهیم ، - 842 ؟ قمری
ebn-e tamjīd, mostafā ben ebrāhīm (- 1439)


حاشیه انوار التنزیل = حاشیه تفسیر بیضاوی | ḥāšīyat-u anwār-it tanzīl = hāšīye-ye tafsīr-e beyzāvī(تفسیر)

حنفی تبریزی ، شمس الدین محمد، ق 10 قمری
hanafī tabrīzī, šams-od-dīn mohammad (- 16c)


حاشیه انوار التنزیل = حاشیه تفسیر بیضاوی | ḥāšīyat-u anwār-it tanzīl = hāšīye-ye tafsīr-e beyzāvī(تفسیر)

شوشتری ، نوراالله بن شرف الدین ، 956 - 1019 قمری
šūštarī, nūr-ol-lāh ebn-e šaraf-od-dīn (1550 - 1611)


حاشیه انوار التنزیل = حاشیه تفسیر بیضاوی | ḥāšīyat-u anwār-it tanzīl = hāšīye-ye tafsīr-e beyzāvī(تفسیر)

سیالکوتی ، عبدالحکیم بن شمس الدین ، - 1067 قمری
sīyālakūtī, ‘abd-ol-hakīm ebn-e šams-od-dīn (- 1657)


حاشیه انوار التنزیل = حاشیه تفسیر بیضاوی | ḥāšīyat-u anwār-it tanzīl = hāšīye-ye tafsīr-e beyzāvī(تفسیر)

سیالکوتی ، عبدالحکیم بن شمس الدین ، - 1067 قمری
sīyālakūtī, ‘abd-ol-hakīm ebn-e šams-od-dīn (- 1657)


حاشیه انوار التنزیل = حاشیه تفسیر بیضاوی | ḥāšīyat-u anwār-it tanzīl = hāšīye-ye tafsīr-e beyzāvī(تفسیر)

سعدی چلپی ، سعداالله بن عیسی ، - 945 قمری
sa‘dī-ye čalapī, sa‘dollāh ebn-e ‘īsā (- 1539)


حاشیه انوار التنزیل = حاشیه تفسیر بیضاوی | ḥāšīyat-u anwār-it tanzīl = hāšīye-ye tafsīr-e beyzāvī(تفسیر)

سعدی چلپی ، سعداالله بن عیسی ، - 945 قمری
sa‘dī-ye čalapī, sa‘dollāh ebn-e ‘īsā (- 1539)


حاشیه انوار التنزیل = حاشیه تفسیر بیضاوی | ḥāšīyat-u anwār-it tanzīl = hāšīye-ye tafsīr-e beyzāvī(تفسیر)

سیالکوتی ، عبدالحکیم بن شمس الدین ، - 1067 قمری
sīyālakūtī, ‘abd-ol-hakīm ebn-e šams-od-dīn (- 1657)