حاشیه المکاسب = تعلیقه علی المکاسب | ḥāšīyat-ul makāsib = ta‘līqat-un ‘ala-l makāsib(فقه)

آخوند خراسانی ، محمد کاظم بن حسین ، 1255 - 1329 قمری
āxūnd-e xorāsānī, mohammad kāzem ebn-e hoseyn (1839 - 1911)


حاشیه المکاسب | ḥāšīyat-ul makāsib(فقه)حاشیه المکاسب | ḥāšīyat-ul makāsib(فقه)

صدرالافاضل ، مرتضی حسین ، ق 15 قمری
sadr-ol-afāzel, morteza hoseyn (- 21c)


حاشیه المکاسب | ḥāšīyat-ul makāsib(فقه)

حسینی مازندرانی ، موسی بن مهدی ، ق 14 قمری
hoseynī māzandarānī, mūsā ebn-e mahdī (- 20c)


حاشیه المکاسب | ḥāšīyat-ul makāsib(فقه)

یزدی ، محمد کاظم بن عبدالعظیم ، 1247؟ - 1338؟ قمری
yazdī, mohammad kāzem ebn-e ‘abd-ol-‘azīm (1832 - 1920)


حاشیه المکاسب (الخیارات ) | ḥāšīyat-ul makāsib (al-xīyārāt)(فقه)

غروی ، محمد بن محمد اسماعیل ، ق 15 قمری
qaravī, mohammad ebn-e mohammad esmā‘īl (- 21c)


بغیه المطالب علی حاشیه المکاسب | buġyat-ul maṭālib ‘alā ḥāšīyat-il makāsib(فقه)

موسوی قزوینی ، محمد باقر بن محمد علی ، ق 14 قمری
mūsavī qazvīnī, mohammad bāqer ebn-e mohammad ‘alī (- 20c)


حاشیه المکاسب | ḥāšīyat-ul makāsib(فقه)

اصفهانی کمپانی ، محمد حسین بن محمد حسن ، 1297 - 1362 قمری
esfahānī kompānī, mohammad hoseyn ebn-e mohammad hasan (1880 - 1943)


المکاسب | makāsib(فقه)شرح المکاسب | š.-ul-makāsib(فقه)

اصفهانی ، عبداالله، ق 13 قمری
esfahānī, ‘abd-ol-lāh (- 19c)