جواهر الکلام و مفتاح المرام | javāher-ol kalām va meftāh-ol marām(عرفان و تصوف)

غافل سلماسی ، پرویز بن فرج االله، - 1336 قمری
qāfel-e salmāsī, parvīz ebn-e faraj-o-llāh (- 1918)


کشف المرام فی شرح تجرید الکلام = شرح تجرید الکلام | kašf-ul marām fī š.-i tajrīd-il kalām = š.-i tajrīd-il kalām(کلام و اعتقادات)

طبری ، محمد کاظم بن رضا، ق 13 قمری
tabarī, mohammad kāzem ebn-e rezā(- 19c)


جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام | jawāhir-ul kalām fī š.-i šarāyi‘-il islām(فقه)

صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 1200؟ - 1266 قمری
sāheb javāher, mohammad hasan ebn-e bāqer (1786 - 1850)


جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام | jawāhir-ul kalām fī š.-i šarāyi‘-il islām(فقه)

صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 1200؟ - 1266 قمری
sāheb javāher, mohammad hasan ebn-e bāqer (1786 - 1850)


جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام | jawāhir-ul kalām fī š.-i šarāyi‘-il islām(فقه)

صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 1200؟ - 1266 قمری
sāheb javāher, mohammad hasan ebn-e bāqer (1786 - 1850)


جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام | jawāhir-ul kalām fī š.-i šarāyi‘-il islām(فقه)

صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 1200؟ - 1266 قمری
sāheb javāher, mohammad hasan ebn-e bāqer (1786 - 1850)


جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام | jawāhir-ul kalām fī š.-i šarāyi‘-il islām(فقه)

صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 1200؟ - 1266 قمری
sāheb javāher, mohammad hasan ebn-e bāqer (1786 - 1850)


جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام | jawāhir-ul kalām fī š.-i šarāyi‘-il islām(فقه)

صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 1200؟ - 1266 قمری
sāheb javāher, mohammad hasan ebn-e bāqer (1786 - 1850)


جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام | jawāhir-ul kalām fī š.-i šarāyi‘-il islām(فقه)

صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 1200؟ - 1266 قمری
sāheb javāher, mohammad hasan ebn-e bāqer (1786 - 1850)


جواهر الفرایض = جواهر الکلام من الفرائض | jawāhir-ul farāyiḍ = jawāhir-ul kalām min-al farā’iḍ(فقه)

ابن کمال پاشا، احمد بن سلیمان ، - 940 قمری
ebn-e kamāl pāšā, ahmad ebn-e soleymān (- 1534)