جنه الامان الواقیه و جنه الایمان الباقیه (ترجمه ) | junnat-ul amān-il wāqīyya wa jannat-ul īmān-il bāqīya (t.)(دعا)جنه الامان الواقیه و جنه الایمان الباقیه (ترجمه ) | junnat-ul amān-il wāqīyya wa jannat-ul īmān-il bāqīya (t.)(دعا)جنه الامان الواقیه و جنه الایمان الباقیه (ترجمه ) = مصباح کفعمی (ترجمه ) = ترجمه نیک بختیه = مونس العابدین | junnat-ul amān-il wāqīyya wa jannat-ul īmān-il bāqīya (t.) = mesbāh-e kaf‘amī (t.)(دعا)

محمود بن میرزا علی ، ق 11 قمری
mahmūd ebn-e mīrzā ‘alī (- 17c)


جنه الامان الواقیه و جنه الایمان الباقیه (ترجمه ) = مصباح کفعمی (ترجمه ) = ترجمه نیک بختیه = مونس العابدین | junnat-ul amān-il wāqīyya wa jannat-ul īmān-il bāqīya (t.) = mesbāh-e kaf‘amī (t.)(دعا)

محمود بن میرزا علی ، ق 11 قمری
mahmūd ebn-e mīrzā ‘alī (- 17c)


جنه الامان الواقیه و جنه الایمان الباقیه (ترجمه ) | junnat-ul amān-il wāqīyya wa jannat-ul īmān-il bāqīya (t.)(دعا)

همدانی ، خان محمد
hamadānī, xān mohammad


جنه الامان الواقیه و جنه الایمان الباقیه (ترجمه ) | junnat-ul amān-il wāqīyya wa jannat-ul īmān-il bāqīya (t.)(دعا)

خوانساری ، عبد العال بن محمد مقیم ، ق 11 قمری
xānsārī, ‘abd-ol-‘āl ebn-e mohammad moqīm (-

١٧c)

جنه الامان الواقیه و جنه الایمان الباقیه = مصباح کفعمی | junnat-ul amān-il wāqīyya wa jannat-ul īmān-il bāqīya = miṣbāḥ-i kaf‘amī(دعا)

کفعمی ، ابراهیم بن علی ، 840 - 905 قمری
kaf‘amī, ebrāhīm ebn-e ‘alī (1437 - 1500)


جنه الامان الواقیه و جنه الایمان الباقیه = مصباح کفعمی | junnat-ul amān-il wāqīyya wa jannat-ul īmān-il bāqīya = miṣbāḥ-i kaf‘amī(دعا)

کفعمی ، ابراهیم بن علی ، 840 - 905 قمری
kaf‘amī, ebrāhīm ebn-e ‘alī (1437 - 1500)


جنه الامان الواقیه و جنه الایمان الباقیه = مصباح کفعمی | junnat-ul amān-il wāqīyya wa jannat-ul īmān-il bāqīya = miṣbāḥ-i kaf‘amī(دعا)

کفعمی ، ابراهیم بن علی ، 840 - 905 قمری
kaf‘amī, ebrāhīm ebn-e ‘alī (1437 - 1500)


جنه الامان الواقیه و جنه الایمان الباقیه = مصباح کفعمی | junnat-ul amān-il wāqīyya wa jannat-ul īmān-il bāqīya = miṣbāḥ-i kaf‘amī(دعا)

کفعمی ، ابراهیم بن علی ، 840 - 905 قمری
kaf‘amī, ebrāhīm ebn-e ‘alī (1437 - 1500)