جمع و تفریق فی بیان التصور و التصدیق (رساله ) | jam‘-un wa tafrīq-un fī bayān-it taṣawwur wa-t taṣdīq (r.)(فلسفه)

خشتی ، غلامعلی
xeštī, qolām ‘alī


التصور و التصدیق | at-taṣawwur wa-t taṣdīq(منطق)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


التصور و التصدیق | at-taṣawwur wa-t taṣdīq(منطق)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


التصور و التصدیق | at-taṣawwur wa-t taṣdīq(منطق)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


التصور و التصدیق | at-taṣawwur wa-t taṣdīq(منطق)

قطب الدین رازی ، محمد بن محمد، 694 - 766 قمری
qotb-od-dīn-e rāzī, mohammad ebn-e mohammad (1295 - 1365)


المجاز و الاستعاره = رساله استعارات | al-majāz wa-l isti‘āra = r.-ye isti‘ārāt(معانی بیان)

زمخشری ، محمود بن عمر، 467 - 538 قمری
zamaxšarī, mahmūd ebn-e ‘omar (1075 - 1144)


شرح رساله الاستعاره = شرح الرساله السمرقندیه | š.-u r.-il-isti‘āra = š.-ur-r.-is-samarqandīyya(معانی بیان)

عصام الدین اسفراینی ، ابراهیم بن محمد، 873 - 951 ؟ قمری
‘esām-od-dīn-e esfarāyenī, ebrāhīm ebn-e mohammad (1469 - 1545)


شرح رساله الاستعاره = شرح الرساله السمرقندیه | š.-u r.-il-isti‘āra = š.-ur-r.-is-samarqandīyya(معانی بیان)

عصام الدین اسفراینی ، ابراهیم بن محمد، 873 - 951 ؟ قمری
‘esām-od-dīn-e esfarāyenī, ebrāhīm ebn-e mohammad (1469 - 1545)


شرح رساله الاستعاره = شرح الرساله السمرقندیه | š.-u r.-il-isti‘āra = š.-ur-r.-is-samarqandīyya(معانی بیان)

عصام الدین اسفراینی ، ابراهیم بن محمد، 873 - 951 ؟ قمری
‘esām-od-dīn-e esfarāyenī, ebrāhīm ebn-e mohammad (1469 - 1545)


الی طریق الحق = رساله الی فخرالدین الرازی = رساله الدواء ای التریاق = رساله الدعوه الی طریق العلم = رساله فی معرفه الیقینیه و الوسائل المودیه الیها | /(عرفان و تصوف / عربی)