الجفر | al-jafr(جفر)جفر | jafr(جفر)جفر | jafr(جفر)فرائد الدرر = علم اللوح و القدر | farā’ed-ud durar = ‘ilm-ul اawḥ wa-l qadar()

قزوینی ، ابوطالب بن محمد هادی ، ق 13 قمری
qazvīnī, abo-tāleb ebn-e mohammad hādī (- 19c)


تحبیب القلوب | tahbīb-ol qolūb(جفر)جفر | jafr(جفر)جفر الامام کاظم (ع ) | jafr-ol emām kāzem(جفر)

موسی بن جعفر (ع )، امام هفتم ، 128 - 183 قمری
mūsā ebn-e ja‘far, emām-e haftom (747 - 800)


جفر جامع = بسط و تکسیر = جفر = رموز الغرائب | jafr-e jāme‘ = bast va taksīr = jafr = romūz-ol qarā’eb(جفر)

اخلاطی ، حسین بن علی ، ق 9 قمری
axlātī, hoseyn ebn-e ‘alī (- 15c)


جفر جامع (فوائد و طریق ) | jafr-e jāme‘ (favā’ed va tarīq)(جفر)

اخلاطی ، حسین بن علی ، ق 9 قمری
axlātī, hoseyn ebn-e ‘alī (- 15c)


جفر جامع مرتضوی = جفر مرتضوی | jafr-e jāme‘-e mortazavī = jafr-e mortazavī(جفر)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval (- 661)