جهان نما = جهان آرا = جغرافیا | jahān-namā = jahān-ārā = joqrāfīyā(جغرافیا)

رفائیل ، فلوغون ، 1266 قمری
rafā’īl, felūqūn (1850 -)


تاریخ و جغرافیا | tārīx va joqrāfīyā(جغرافیا، تاریخ)

کشاورز، اصغر
kešāvarz, asqar


نزهه القلوب | nozha-tol qolūb(جغرافیا، تاریخ جهان)

حمداالله مستوفی ، حمداالله بن ابی بکر، - 750 قمری
hamd-ol-lāh-e mostawfī,hamd-ol-lāh ebn-e abī-bakr(- 1350)


نزهه القلوب | nozha-tol qolūb(جغرافیا، تاریخ جهان)

حمداالله مستوفی ، حمداالله بن ابی بکر، - 750 قمری
hamd-ol-lāh-e mostawfī,hamd-ol-lāh ebn-e abī-bakr(- 1350)


نزهه القلوب | nozha-tol qolūb(جغرافیا، تاریخ جهان)

حمداالله مستوفی ، حمداالله بن ابی بکر، - 750 قمری
hamd-ol-lāh-e mostawfī,hamd-ol-lāh ebn-e abī-bakr(- 1350)


نزهه القلوب | nozha-tol qolūb(جغرافیا، تاریخ جهان)

حمداالله مستوفی ، حمداالله بن ابی بکر، - 750 قمری
hamd-ol-lāh-e mostawfī,hamd-ol-lāh ebn-e abī-bakr(- 1350)


کتاب اسکات = جغرافیا و هیئت = تاریخ طوایف = احوال دنیا | k.-e eskāt = joqrāfīyā va hey’at = tārīx-e tavāyef = ahvāl-e donyā eskāt, jonātān(جغرافیا)تحفه التواریخ = تاریخ ابراهیمی = تاریخ همایونی | /(تاریخ جهان / فارسی)تاریخ معاصر اروپا | tārīx-e mo‘āser-e orūpā(تاریخ جهان)تاریخ البحرین و تراجم اعلامه = الذخائر فی جغرافیا البنادر و الجزائر | tārīx-ul baḥrayn wa tarājim-u a‘lām-ih(جغرافیا، تراجم)

آل عصفور، محمد علی بن محمد نقی ، 1289 - 1350 قمری
āl-e ‘osfūr, mohammad ‘alī ebn-e mohammad naqī (1872-1932)