نزهه القلوب | nozha-tol qolūb(جغرافیا، تاریخ جهان)

حمداالله مستوفی ، حمداالله بن ابی بکر، - 750 قمری
hamd-ol-lāh-e mostawfī,hamd-ol-lāh ebn-e abī-bakr(- 1350)


نزهه القلوب | nozha-tol qolūb(جغرافیا، تاریخ جهان)

حمداالله مستوفی ، حمداالله بن ابی بکر، - 750 قمری
hamd-ol-lāh-e mostawfī,hamd-ol-lāh ebn-e abī-bakr(- 1350)


تاریخ و جغرافیا | tārīx va joqrāfīyā(جغرافیا، تاریخ)

کشاورز، اصغر
kešāvarz, asqar


تاریخ و جغرافیای کرمان (ترجمه ) | tārīx va joqrāfīya-ye kermān (t.)(جغرافیا، تاریخ)

نواب شیرازی ، نصراالله، ق 14
navvāb-e šīrāzī, nasr-ol-lāh (-14c)


جزوات درسی | jozavāt-e darsī(جغرافیا)

فیروزیان ، چنگیز
fīrūzīyān, čangīz


جزوه های درسی | jozve-hā-ye darsī(جغرافیا، تاریخ)جغرافیا | joqrāfīyā(جغرافیا)جغرافیای ایران | joqrāfīya-ye īrān(جغرافیا)

ایمن ، ایرج
īman, īraj


جغرافیای ایران | joqrāfīya-ye īrān(جغرافیا)جغرافیای سال اول سیکل و متوسطه | joqrāfīya-ye sāl-e avval-e sīkl va motavassete(جغرافیا)

دادجو، احمد بن سالار مکرم ، ق 14 قمری
dādjū, ahmad ebn-e sālār mokarram (- 20c)