جامع عباسی | jāme‘-e ‘abbāsī(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


جامع عباسی | jāme‘-e ‘abbāsī(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


جامع عباسی | jāme‘-e ‘abbāsī(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


جامع عباسی | jāme‘-e ‘abbāsī(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


جامع عباسی | jāme‘-e ‘abbāsī(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


جامع عباسی | jāme‘-e ‘abbāsī(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


جامع عباسی | jāme‘-e ‘abbāsī(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


جامع عباسی | jāme‘-e ‘abbāsī(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


تتمیم جامع عباسی | tatmīm-e jāme‘-e ‘abbāsī(فقه)

قرشی ساوجی ، محمد بن حسین ، ق 11 قمری
qorašī sāvajī, mohammad ebn-e hoseyn (-17c)


جامع عباسی (باب هجدهم ) = تقسیم ارث | jāme‘-e ‘abbāsī (bāb-e hejdahom) = taqsīm-e ers(فقه)

خادم حسینی ، زین العابدین ، ق 11 قمری
xādem hoseynī, zeyn-ol-‘ābedīn (- 17c)