جامع المبادی و الغایات فی علم المیقات | jāmi‘-ul mabādī wa-l ġāyāt fī ‘ilm-il mīqāt(هیئت)

مراکشی ، حسن بن علی ، - 660 قمری
marākešī, hasan ebn-e ‘alī (- 1262)


غایه البادی فی شرح المبادی = شرح مبادی الوصول = نهایه البادی فی شرح المبادی | ġāyat-ul bādī fī š.-il mabādī = š.-u mabādi-l wuṣūl = nihāyat-ul bādī fī š.-il mabādī(اصول فقه)

رکن الدین جرجانی ، محمد بن علی ، ق 8 قمری
rokn-od-dīn-e jorjānī, mohammad ebn-e ‘alī (- 14c)


جامع المعارف و الاحکام = جامع الاحکام = جامع الشرایع و الاحکام = جامع الاخبار = جامع الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام | jāmi‘-ul ma‘ārif wa-l aḥkām = jāmi‘-ul aḥkām = jāmi‘- uš šarāyi‘ wa-l aḥkām(فقه ، حدیث)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
šobbar, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā (1774 - 1827)


الغایات | al-ġāyāt(حدیث)

ابن رازی ، جعفر بن احمد، ق 4 قمری
ebn-e rāzī, ja‘far ebn-e ahmad (- 10c)


الغایات | al-ġāyāt(حدیث)

ابن رازی ، جعفر بن احمد، ق 4 قمری
ebn-e rāzī, ja‘far ebn-e ahmad (- 10c)


الغایات | al-ġāyāt(حدیث)

ابن رازی ، جعفر بن احمد، ق 4 قمری
ebn-e rāzī, ja‘far ebn-e ahmad (- 10c)


القول فی المبادی الکل علی رای ارسطوطالیس | al-qawl fi-l mabādi-l kull ‘alī ra’y-i arasṭū ṭālīs(فلسفه)

اسکندر افرودیسی ، ق 3 میلادی
eskandar afrūdīsī(- 3c)


غایه المبادی فی علم الاصول | ġāyat-ul mabādī fī ‘ilm-il uṣūl(اصول فقه)

حسینی ، محمد جواد بن حسین ، ق 13 قمری
hoseynī, mohammad javād ebn-e hoseyn (- 19c)


المبادی اللغویه | al-mabādi-l luġawīyya(ادبیات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


ملحق امل الامل فی احوال آل ابی جامع | mulḥaq-u amal-il āmil fī aḥwāl-i āl-i abi jāmi‘(تراجم)

آل ابی جامع ، جواد بن علی ، - 1322 قمری
āl-e abī jāme‘, javād ebn-e ‘alī(- 1904)