جامع الاسرار (منتخب ) | jāme‘-ol asrār (mn.)(علوم غریبه)جواهر الاسرار = منتخب مفتاح الاسرار | javāher-ol asrār(چند دانشی)

آذری طوسی ، حمزه بن علی ، 784 - 866 قمری
āzarī tūsī, hamzat-ebn-e ‘alī (1383 - 1462)


جامع الاسرار = کنز الاسماء = حسن و عشق = کنز الاسرار | jāme‘-ol asrār = kanz-ol asmā’ = hosn va ‘ešq = kanz- ol asrār(سیر و سلوک)

نورعلیشاه ، محمد علی بن عبدالحسین ، 1160؟ - 1212 قمری
nūr-‘alī-šāh, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-ol-hoseyn (1747 - 1798)


جامع الاسرار = کنز الاسماء = حسن و عشق = کنز الاسرار | jāme‘-ol asrār = kanz-ol asmā’ = hosn va ‘ešq = kanz- ol asrār(سیر و سلوک)

نورعلیشاه ، محمد علی بن عبدالحسین ، 1160؟ - 1212 قمری
nūr-‘alī-šāh, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-ol-hoseyn (1747 - 1798)


سر الاسرار (منتخب ) | sirr-ul-asrār (mn.)(کیمیا)جامع الاسرار | jāme‘-ol asrār(تاریخ معصومین)جامع المعارف و الاحکام = جامع الاحکام = جامع الشرایع و الاحکام = جامع الاخبار = جامع الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام | jāmi‘-ul ma‘ārif wa-l aḥkām = jāmi‘-ul aḥkām = jāmi‘- uš šarāyi‘ wa-l aḥkām(فقه ، حدیث)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
šobbar, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā (1774 - 1827)


جامع الاسرار و منبع الانوار | jāmi‘-ul asrār wa manba‘-ul anwār(عرفان و تصوف)

آملی ، حیدر بن علی ، 720 - 782 ؟ قمری
āmolī, heydar ebn-e ‘alī (1321 - 1381)


جامع الاسرار و منبع الانوار | jāmi‘-ul asrār wa manba‘-ul anwār(عرفان و تصوف)

آملی ، حیدر بن علی ، 720 - 782 ؟ قمری
āmolī, heydar ebn-e ‘alī (1321 - 1381)


جامع الاسرار و منبع الانوار | jāmi‘-ul asrār wa manba‘-ul anwār(عرفان و تصوف)

آملی ، حیدر بن علی ، 720 - 782 ؟ قمری
āmolī, heydar ebn-e ‘alī (1321 - 1381)