جهان نما = جهان آرا = جغرافیا | jahān-namā = jahān-ārā = joqrāfīyā(جغرافیا)

رفائیل ، فلوغون ، 1266 قمری
rafā’īl, felūqūn (1850 -)


جهان نما | jahān-namā(تراجم)جام جم = جام جهان نما | jām-e jam = jām-e jahān-namā(شعر)

اوحدی مراغه ای ، 670 - 738 قمری
awhadī marāqe-ī (1272 - 1338)


کتاب الاعلام (مختصر) | k.-ul a‘lām (mx.)(تاریخ)

شاه جهان پوری ، محمد
šāh jahān pūrī, mohammad


دانشنامه جهان | dāneš-nāme-ye jahān(فلسفه ، طبیعیات ، طب)

امیران حسینی ، علی بن علی ، ق 9 قمری
amīrān hoseynī, ‘alī ebn-e ‘alī (- 15c)


جام جهان نما | jām-e jahān-namā(کلام و اعتقادات)

یزدی ، حسن بن محمد، ق 13 قمری
yazdī, hasan-e bn-e mohammad (- 19c)


تجارب السلف | tajārob-os salaf(تاریخ جهان)

هندوشاه بن سنجر، - 730 ؟ قمری
hendū-šāh ebn-e sanjar (-1330)


بهجه التواریخ | bahjat-ot tavārīx(تاریخ جهان)

زکی ، شکراالله بن احمد، - 894 قمری
zakī, šokr-ol-lāh ebn-e ahmad (- 1489)


جام جهان نما | jām-e jahān-namā(عرفان و تصوف)

شمس مغربی ، محمد شیرین ، 750؟ - 809 قمری
šams-e maqrebī, mohammad šīrīn (1350 - 1407)


منتخب التواریخ | mn.-ot tavārīx(تاریخ جهان)

اتکی ، محمد یوسف بن رحمت االله، ق 11 قمری
ettakī, mohammad yūsof ebn-e rahmat-ol-lāh(- 17c)