توضیح التذکره = شرح التذکره | tawḍīḥ-ut taḏkira = š.-ut taḏkira(هیئت)

نظام الاعرج ، حسن بن محمد، - 728 ؟ قمری
nezām-ol-a‘raj, hasan ebn-e mohammad (- 1328)


توضیح التذکره = شرح التذکره | tawḍīḥ-ut taḏkira = š.-ut taḏkira(هیئت)

نظام الاعرج ، حسن بن محمد، - 728 ؟ قمری
nezām-ol-a‘raj, hasan ebn-e mohammad (- 1328)


توضیح التذکره = شرح التذکره | tawḍīḥ-ut taḏkira = š.-ut taḏkira(هیئت)

نظام الاعرج ، حسن بن محمد، - 728 ؟ قمری
nezām-ol-a‘raj, hasan ebn-e mohammad (- 1328)


التکمله فی شرح التذکره = شرح التذکره النصیریه | /(هیئت / عربی)التکمله فی شرح التذکره = شرح التذکره النصیریه | /(هیئت / عربی)التکمله فی شرح التذکره = شرح التذکره النصیریه | /(هیئت / عربی)التکمله فی شرح التذکره = شرح التذکره النصیریه | /(هیئت / عربی)بیان التذکره و تبیان التبصره = شرح التذکره النصیریه | bayān-ut taḏkira wa tibyān-ut tabṣira = š.-ut taḏkirat-in naṣīrīyya(هیئت)التذکره المفیده (مختصر) = تلخیص التذکره | at-taḏkirat-ul mufīda (mx.) = talxīṣ-ut taḏkira(طب)

ابرقوهی ، محمد بن اسحاق ، ق 8 قمری
abarqūhī, mohammad ebn-e eshāq (- 14c)


التذکره المفیده (مختصر) = تلخیص التذکره | at-taḏkirat-ul mufīda (mx.) = talxīṣ-ut taḏkira(طب)

ابرقوهی ، محمد بن اسحاق ، ق 8 قمری
abarqūhī, mohammad ebn-e eshāq (- 14c)