حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق = شرح بر تهذیب المنطق و بر حاشیه تهذیب | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq = š. bar tahzīb-ol manteq va bar hāšīye-ye tahzīb(منطق)

قزوینی ، محسن بن محمد طاهر، - 1150 قمری
qazvīnī, mohsen ebn-e mohammad tāher ( - 1738)


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق = شرح بر تهذیب المنطق و بر حاشیه تهذیب | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq = š. bar tahzīb-ol manteq va bar hāšīye-ye tahzīb(منطق)

قزوینی ، محسن بن محمد طاهر، - 1150 قمری
qazvīnī, mohsen ebn-e mohammad tāher ( - 1738)


حاشیه حاشیه الیزدی علی تهذیب المنطق = شرح بر تهذیب المنطق و بر حاشیه تهذیب | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il yazdī ‘alā tahḏīb-il manṭiq = š. bar tahzīb-ol manteq va bar hāšīye-ye tahzīb(منطق)

قزوینی ، محسن بن محمد طاهر، - 1150 قمری
qazvīnī, mohsen ebn-e mohammad tāher ( - 1738)


حاشیه تهذیب المنطق (ترجمه ) = حاشیه تهذیب المنطق = حاشیه ملا عبداالله = شرح تهذیب المنطق | hāšīye-ye tahzīb-ol manteq (t.) = hāšīyat-o tahzīb-el manteq = hāšīye-ye mollā ‘abd-ol-lāh = š.-e tahzīb-ol manteq(منطق)

ملا عبداالله بن حسین یزدی ، - 981 ؟ قمری
mollā ‘abd-ol-lāh ebn-e hoseyn-e yazdī ( - 1574)


حاشیه تهذیب المنطق (ترجمه ) = حاشیه تهذیب المنطق = حاشیه ملا عبداالله = شرح تهذیب المنطق | hāšīye-ye tahzīb-ol manteq (t.) = hāšīyat-o tahzīb-el manteq = hāšīye-ye mollā ‘abd-ol-lāh = š.-e tahzīb-ol manteq(منطق)

ملا عبداالله بن حسین یزدی ، - 981 ؟ قمری
mollā ‘abd-ol-lāh ebn-e hoseyn-e yazdī ( - 1574)


حاشیه تهذیب المنطق (ترجمه ) = شرح تهذیب المنطق | hāšīye-ye tahzīb-ol manteq (t.) = š.-e tahzīb-ol manteq(منطق)

حسینی شهرستانی ، محمد بن محمود، ق 10 قمری
hoseynī šahrestānī, mohammad ebn-e mahmūd ( - 16c)


حاشیه تهذیب المنطق (ترجمه ) = شرح تهذیب المنطق | hāšīye-ye tahzīb-ol manteq (t.) = š.-e tahzīb-ol manteq(منطق)

حسینی شهرستانی ، محمد بن محمود، ق 10 قمری
hoseynī šahrestānī, mohammad ebn-e mahmūd ( - 16c)


حاشیه تهذیب المنطق (ترجمه ) = شرح تهذیب المنطق | hāšīye-ye tahzīb-ol manteq (t.) = š.-e tahzīb-ol manteq(منطق)

حسینی شهرستانی ، محمد بن محمود، ق 10 قمری
hoseynī šahrestānī, mohammad ebn-e mahmūd ( - 16c)


حاشیه تهذیب المنطق (ترجمه ) = شرح تهذیب المنطق | hāšīye-ye tahzīb-ol manteq (t.) = š.-e tahzīb-ol manteq(منطق)

حسینی شهرستانی ، محمد بن محمود، ق 10 قمری
hoseynī šahrestānī, mohammad ebn-e mahmūd ( - 16c)


حاشیه تهذیب المنطق = شرح تهذیب المنطق | ḥāšīyat-u tahḏīb-il manṭiq = š.-u tahḏīb-il manṭiq(منطق)

عصام الدین اسفراینی ، ابراهیم بن محمد، 873 - 951 ؟ قمری
‘esām-od-dīn-e esfarāyenī, ebrāhīm ebn-e mohammad (1469 - 1545)