تاریخ پیامبر (ص ) | tārīx-e payāmbar(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))تاریخ پیامبر (ص ) | tārīx-e payāmbar(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))خواص الاحمد | xavas-ol ahmad(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))ذیل سیر النبوی | zeyl-e sīyar-on nabavī(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))شرح الشمائل النبویه | š.-uš-šamā’il-in-nabawīyya(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))خلاصه الوفا باخبار دار المصطفی | xulāṣat-ul wafā bi-a’xbār-i dār-il muṣṭafā(تاریخ پیامبر اکرم (ص )، تاریخ)

سمهودی ، علی بن عبداالله، 844 - 911 قمری
samahvodī, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh (1441 - 1506)


غایه السول فی مولد الرسول | ġāyat-us su’l fī mawlid-ir rasūl(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))غایه السول فی مولد الرسول | ġāyat-us su’l fī mawlid-ir rasūl(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))سیره النبی | sīrat-un-nabī(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))

قادوسی ، علی بن محمد، - 708 قمری
qādūsī, ‘alī ebn-e mohammad (- 1309)


بلوغ المرام من سیره ابن هشام | bulūġ-ul marām min sīrat-i ibn-i hišām()

ابن حجه ، تقی الدین بن علی ، 767 - 837 قمری
ebn-e hejja, taqī-yod-dīn ebn-e ‘alī (1366-1434)