تاریخ معصومین (ع ) | tārīx-e ma‘sūmīn(تاریخ معصومین)تاریخ محمدی = تاریخ دوازده امام = تاریخ رشیدی = فهرست ائمه = تاریخ الاولاد الحضره المصطفوی = معرفت نامه | tārīx-e mohammadī = tārīx-e davāzdah emām = tārīx-e rashidi(تاریخ معصومین ، شعر)

؟ کاشی ، حسن بن محمود، ق 8 قمری
kāšī, hasan ebn-e mahmūd (-14c)


زندگی ائمه معصومین (ع ) | zendegī-ye a’emma-ye ma‘sūmīn(تاریخ معصومین)تاریخ پیامبر و ائمه (ع ) | tārīx-e payāmbar va a’emme(تاریخ معصومین)تاریخ الائمه المعصومین علیهم السلام | tārīx-ul a’immat-il ma‘ṣūmīn ‘alay-him-us-salām(تاریخ معصومین)تاریخ الائمه المعصومین علیهم السلام | tārīx-ul a’immat-il ma‘ṣūmīn ‘alay-him-us-salām(تاریخ معصومین)تاریخ اهل بیت علیهم السلام | tārīx-u ’ahl-i bayt ‘alay-him-us-salām(تاریخ معصومین)

جهضمی ، نصر بن علی ، - 250 قمری
jahzamī, nasr ebn-e ‘alī (-865)


سراج القلوب | serāj-ol qolūb(کلام و اعتقادات ، تاریخ معصومین ، تاریخ عمومی)

قطان غزنوی ، سعید بن محمد، ق 6 قمری
qetān-e qaznavī, sa‘īd ebn-e mohammad (- 12c)


سراج القلوب | serāj-ol qolūb(کلام و اعتقادات ، تاریخ معصومین ، تاریخ عمومی)

قطان غزنوی ، سعید بن محمد، ق 6 قمری
qetān-e qaznavī, sa‘īd ebn-e mohammad (- 12c)


سراج القلوب | serāj-ol qolūb(کلام و اعتقادات ، تاریخ معصومین ، تاریخ عمومی)

قطان غزنوی ، سعید بن محمد، ق 6 قمری
qetān-e qaznavī, sa‘īd ebn-e mohammad (- 12c)