تحفه التواریخ = تاریخ ابراهیمی = تاریخ همایونی | /(تاریخ جهان / فارسی)تاریخ معاصر اروپا | tārīx-e mo‘āser-e orūpā(تاریخ جهان)تاریخ قرون وسطی | tārīx-e qorūn-e vostā(تاریخ جهان)

رجبعلی خان ، ق 14 قمری
rajab-‘alī xān (-20c)


تاریخ یونان | tārīx-e yūnān(تاریخ جهان)

منصورالملک ، رجبعلی ، ق 14 قمری
mansūr-ol-molk, rajab-‘alī (-20c)


تاریخ قرون جدید | tārīx-e qorūn-e jadīd(تاریخ جهان)

شاملو صدرزاده ، علی ، ق 14 قمری
šāmlū sadr-zāde, ‘alī (-20c)


خلاصه التواریخ = تاریخ ایلچی نظامشاه = تاریخ قطب شاهیه | xolāsat-ot tavārīx = tārīx-e īlčī-ye nezām-šāh = tārīx-e qotb-šāhīye(تاریخ جهان)

خورشاه بن قباد الحسینی ، - 972 ؟ قمری
xoršāh ebn-e qobād hoseynī (- 1565)


خلاصه التواریخ = تاریخ ایلچی نظامشاه = تاریخ قطب شاهیه | xolāsat-ot tavārīx = tārīx-e īlčī-ye nezām-šāh = tārīx-e qotb-šāhīye(تاریخ جهان)

خورشاه بن قباد الحسینی ، - 972 ؟ قمری
xoršāh ebn-e qobād hoseynī (- 1565)


تاریخ جهان آرا = رطب اللسان | tārīx-e jahān-ārā = ratb-ol lesān(تاریخ ایران)

همای مروزی ، محمد صادق ، ق 13 قمری
homā-ye marvazī, mohammad sādeq (-19c)


تاریخ ایران و جهان | tārīx-e īrān va jahān(تاریخ ایران)تاریخ جهان گشا = تاریخ جهانگشای = جهانگشای جوینی | tārīx-e jahān-gošā = tārīx-e jahāngošāy = jahāngošā-ye joveynī(تاریخ ایران)

؟ جوینی ، عطا ملک بن محمد، 623 - 681 ؟ قمری
joveynī, ‘atā malek ebn-e mohammad (1227-1283)